เตือนนำเข้าแรงงาน ต้องวางหลักประกัน

จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่แจ้งเตือน นายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกันเพื่อประกัน ในกรณีที่เกิดความเสียหายจากการที่นายจ้างได้นำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ ตามพระราชกำหนดการนำคนต่างด้าวมาทำงานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ.2559

นางเยาวภา พิบูลย์ผล จัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นายจ้างที่ประสงค์จะนำ คนต่างด้าวมาทำงานในประเทศด้วยตนเอง สามารถดำเนินการได้โดย 1.เมื่อนายจ้างรับบัญชีรายชื่อ (Name List) จากประเทศต้นทางแล้ว ให้ยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าว ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัด หรือ สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ โดยเสียค่ายื่นคำขอและค่าใบอนุญาตทำงาน 1,000 บาท/คน/ปี 2. นายจ้างจะต้องวางหลักประกันเป็นเงินสด หรือ พันธบัตรของรัฐบาลไทย หรือ สัญญาค้ำประกันของธนาคาร ณ สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน โดยนายจ้างที่นำคนต่างด้าวมาทำงานด้วยตนเองในจำนวนไม่เกิน 99 คน วางหลักประกัน 1,000 บาท ต่อคนต่างด้าว 1 คน หากนำคนต่างด้าวมาทำงานตั้งแต่ 100 คน ขึ้นไป วางหลักประกัน 100,000 บาท 3.สำนักงานจัดหางานจังหวัด/สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ รวบรวมเอกสารที่นายจ้างยื่นขออนุญาตทำงานแทนคนต่างด้าวส่งให้กับสำนักบริหารแรงงานต่างด้าวเพื่อพิจารณาตรวจสอบและแจ้ง สถานเอกอัครราชทูตไทย ณ ประเทศต้นทาง และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง เพื่อพิจารณาตรวจลงตราให้กับ คนต่างด้าว 4) นายจ้างนำบัญชีรายชื่อ (Name List) ไปแจ้งนัดศูนย์แรกรับเข้าทำงานและสิ้นสุดการจ้าง โดยสัญชาติกัมพูชาติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดสระแก้ว สัญชาติลาวติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดหนองคาย และสัญชาติเมียนมาติดต่อที่ศูนย์ฯจังหวัดตาก เพื่อนำคนต่างด้าวมาอบรมก่อนที่จะเดินทางไปทำงานกับนายจ้าง

สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง/สถานประกอบการได้รับทราบ พร้อมทั้งปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัย สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ สาขาย่อย (ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่) โทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2911-4 ทุกวันเวลาราชการ นางเยาวภา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น