เทศกาลดนตรีในสวน ประจำปี 2560 “วนานคร”

ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดเทศกาลดนตรีในสวน ประจำปี 2560 “วนานคร” โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สัมพันธ์ สิงหราชวราพันธ์ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อที่จะมาถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะอ่อน ช้อยกับธรรมชาติที่รื่นรมย์ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรภายใต้ “วนานคร” แห่งนี้

ผศ.ดร.สิริวดี ชมเดช ผู้อำนวยการศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติฯ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ศูนย์ธรรมชาติวิทยาดอยสุเทพเฉลิมพระเกียรติ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นแห่งเรียนรู้และศูนย์จัดแสดงนิทรรศการทางด้านวิทยาศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีพันธกิจหลักในการให้บริการวิชาการแก่ชุมชนผ่านกิจกรรมต่างๆ เช่น งานเทศกาลดนตรีในสวน ซึ่งทางศูนย์ฯ ได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี สำหรับเทศกาลดนตรีในสวนในปีนี้ จัดภายใต้ชื่อ “วนานคร”

“วนา” แปลว่า “ป่า” ป่าคือแหล่งกำเนิดของสิ่งมีชีวิตรวมถึงธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเรา ป่าจึงให้ชีวิตและมีคุณอนันต์ต่อมนุษย์ แล้วเราจะอยู่โดยปราศจากต้นกำเนิดชีวิตได้อย่างไร “วนานคร” แห่งนี้ถูกรังสรรค์ขึ้นเพื่อสร้างความตระหนักในคุณค่าของธรรมชาติและปลูกจิตสำนึกของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในปีนี้ ได้รับเกียรติจากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้ซึ่งจะมาถ่ายทอดเรื่องราวความงดงามวิจิตรบรรจงของศิลปะอ่อนช้อยกับธรรมชาติที่รื่นรมย์ว่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างไรภายใต้ “วนานคร” แห่งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น