เปิดกลไกประชารัฐ คุมหมอกควันเหนือ

นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ประชุมติดตามสถานการณ์ไฟป่า และหมอกควัน ปี 2560 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และ 65 จังหวัดเสี่ยงไฟป่า โดยประสานจังหวัด ใช้กลไก “ประชารัฐ” ขับเคลื่อนการดำเนินงานเชิงรุกอย่างเข้มข้นตามแนวทาง “3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” ครอบคลุมทั้งพื้นที่ป่าไม้ พื้นที่เกษตรกรรม และพื้นที่ริมทางหลวง กำหนดช่วงเวลาและจัดระเบียบการเผา ประกาศเขตห้ามเผา และบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นกับผู้ที่ลักลอบจุดไฟในพื้นที่ห้ามเผา

ทั้งนี้ในช่วงฤดูร้อน หลายพื้นที่มักประสบปัญหาไฟป่าและหมอกควัน โดยเฉพาะ 9 จังหวัดภาคเหนือ คณะรัฐมนตรีจึงได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันภาคเหนือ ปี พ.ศ.2560 ตามกรอบแนวคิดที่เน้นกลไกประชารัฐและการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการควบคุมการเผา การระดมสรรพกำลังจากทุกภาคส่วนในการเฝ้าระวังและป้องกันการเผาในพื้นที่เสี่ยง ควบคู่กับการเสริมสร้างความรู้เพื่อสร้าง ความตระหนัก พร้อมบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด

มาตรการสำคัญๆ จะมี “3 มาตรการเชิงพื้นที่ 4 มาตรการบริหารจัดการ” โดยในส่วนมาตรการบริหารจัดการ จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดและอำเภอ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอเป็นผู้บัญชาการ ทำหน้าที่อำนวยการ สั่งการ ระดมสรรพกำลังและทรัพยากรในการควบคุมและแก้ไขปัญหาไฟป่า และหมอกควันอย่างมีเอกภาพ ขับเคลื่อนการป้องกันไฟป่าและแก้ไขปัญหาหมอกควันอย่างเข้มข้นเพื่อให้บรรลุเป้าหมายในการ “ควบคุมปัญหาไฟป่า” และ “วิกฤติหมอกควันเป็นศูนย์”

ร่วมแสดงความคิดเห็น