เปิดโชว์เรือนไตเขินสันก้างปลา ที่สันกำแพงเป็นหมู่บ้านเข้มแข็ง

เทศบาลตำบลสันกำแพงเปิดโชว์ถิ่นหมู่บ้านดั้งเดิม “ไตเขิน” หลายร้อยปีที่ “สันก้างปลา” ต.ทรายมูล หวังเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชม พร้อมกิจกรรมการแสดงแบบพื้นบ้าน การแต่งกายที่ยึดวิถีไตเขินทั้งภาษาพูด ชาติพันธุ์ด้านการแต่งกาย ฯลฯ

นายอนุพงษ์ วาวงศ์มูล นายอำเภอสันกำแพง จ.เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด “เรือนไตเขิน”ที่หมู่บ้านสันก้างปลา ต.ทรายมูล พร้อมกับชมการแสดงซึ่งได้รับการส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์ทั้งด้านวัฒนธรรมและประเพณีสืบฮีตสานฮอย กาดหมั้วคัวแลงตลอดจนริ้วขบวนที่ได้บ่งบอกถึงวิถีชีวิตของชาวไตเขิน ที่ได้อพยพมาจากจีนแผ่นดินใหญ่มาพำนักอาศัยอยู่ในท้องถิ่นของอ.สันกำแพงมาหลายร้อยปี

น.ส.ศุภนิมิต วรกิตติ (นายกนิดหน่อย) นายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง กล่าวว่า หมู่บ้านสันก้างปลาถือว่าเป็นหมู่บ้านที่เข้มแข็ง มีความรักสามัคคีกันมาช้านาน การรักษาและอนุรักษ์วัฒนธรรมขนบธรรมเนียมประเพณีดั้งเดิมของชาวไตเขินเป็นที่รู้จักของผู้คนในอำเภอสันกำแพงกันเป็นอย่างดี อนาคตเทศบาลฯ จะเร่งส่งเสริมพร้อมต่อยอดให้เป็นหมู่บ้านแห่งการท่องเที่ยวอีกหมู่บ้านหนึ่ง ที่ยังคงอัตลักษณ์ของท้องถิ่นดั้งเดิม เพราะชาวไตเขินในหมู่บ้านมีความเข้มแข็ง การจัดที่อยู่อาศัยก็ยังคงมุ่งเน้นความเป็นระเบียบเรียบร้อยเรียบง่าย

การจัดงานเปิดเรือนไตเขินครั้งแรก ถือเป็นการเบิกฤกษ์เอาชัย และจะสนับสนุนให้จัดกันอย่างต่อเนื่องในปีต่อๆ ไปเพื่อให้เป็นที่รู้จักของนักท่องเที่ยวอันจะก่อให้เกิดเศรษฐกิจชุมชน เกิดการสร้างงานสร้างอาชีพ และชาวบ้านเกิดความภาคภูมิใจในอัตลักษณ์ที่ทุกคนช่วยกันดำรงไว้อย่างเหนียวแน่นและสร้างความกลมกลืนกับยุคสมัยในปัจจุบัน หมู่บ้านสันก้างปลา จึงนับว่าเป็นหมู่บ้านที่เกิดความเข้มแข็งทั้งด้านความเป็นอยู่ ความรักสามัคคีในหมู่คณะตลอดจนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีอัตลักษณ์เฉพาะถิ่น นายกเทศมนตรีฯ กล่าว

มิตรแดนไกล…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น