ร่วมงาน Thailand – Myanmar Business Cooperation

คณะผู้บริหาร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพรัช กาญจนการุณ คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประพัฒชนม์ จริยะพันธุ์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รสริน โอสถานันต์กุล รองคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เข้าร่วมงาน Thailand – Myanmar Business Cooperation ณ โรงแรมชาเทรียม กรุงย่างกุ้ง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์

ร่วมแสดงความคิดเห็น