มอบผ้าห่มกันหนาว ร.ร.ราชประชาฯลพ.

มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน ที่เข้าศึกษาใหม่ ชั้น ป.1, ม.1 และ ม.4

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน / ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ประจำจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีมอบผ้าห่มกันหนาวพระราชทาน และสิ่งของพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดชฯ ให้แก่นักเรียนโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 26 จังหวัดลำพูน มีนายอำเภอป่าซาง , เสนาธิการ กองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน ,หัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูน , รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำพูน , พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.ลำพูน , หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน และ หัวหน้าส่วนราชที่เกี่ยวข้องและนักเรียนเข้าร่วมพิธี

ในการนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน และหัวหน้าส่วนราชการ ได้มอบผ้าห่มกันหนาว ให้แก่นักเรียนที่เข้าศึกษาใหม่ ระดับ ชั้น ป.1 , ม.1 และ ม.4 จำนวน 250 ผืน พร้อมทั้งมอบตำราเรียนและ อุปกรณ์ประกอบการสอน โดยมี นายสุกิจ ไชยนวล ผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ที่ 26 อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน เป็นโรงเรียนแบบศึกษาสงเคราะห์ รับนักเรียนที่ขาดโอกาส ให้ได้รับการศึกษาแบบอยู่ประจำตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปัจจุบันมีบุคลากร รวม 91 คน นักเรียน 789 คนโดยโรงเรียนได้น้อมนำพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่พระราชทานให้แก่ โรงเรียน สืบสาน งานตามแนวพระราชดำริ โดยจัดทำหลักสูตรที่มีความสอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและท้องถิ่นของนักเรียนเพื่อให้มีความรู้ สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับผู้อื่นได้

ด้านการส่งต่อนักเรียนเมื่อจบการศึกษา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ ได้มอบทุนพระราชทานการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่นักเรียนชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่มีผลการเรียน ตั้งแต่ 3.50 เข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ในสถาบันอุดมศึกษา ในปีที่ผ่านมา มีนักเรียนได้รับคัดเลือกทุน จำนวน 16 ทุน ปัจจุบัน มีนักเรียนได้รับทุนพระราชทานในสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร จำนวน 1 คน และ มีนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น