ผู้ตรวจราชการ สำนักนายกรัฐมนตรีและคณะ ตรวจติดตามความก้าวหน้า การบริหารจัดการขยะมูลฝอย และการดำเนินโครงการ พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่ จ.ลำพูน

วันที่ 2 มีนาคม 2560 นางประภาศรี บุญวิเศษ ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี เขต 15 , พร้อมด้วย นายประสงค์ นิลบรรจง ผู้ตรวจราชการกระทรวงอุตสาหกรรม , นายคนิต ลิขิตวิทยาวุฒ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไปตรวจติดตามความก้าวหน้า การลดปริมาณขยะและบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม และ การดำเนินโครงการเพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ในการตรวจติดตามการบริหารลดปริมาณขยะ และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม

โดยผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ได้ไปตรวจเยี่ยมการดำเนินการของ ชุมชนบ้านป่าบุก อ.ป่าซาง จ.ลำพูน สำหรับหมู่บ้านป่าบุก ซึ่งเป็นหมู่บ้านต้นแบบของการจัดการขยะ ได้รับรางวัลชนะเลิศ โครงการชุมชนปลอดขยะเฉลิมพระเกียรติ 87 พรรษา ระดับประเทศ โดยหมู่บ้านได้มีกฎรัฐธรรมนูญของหมู่บ้าน คือ 1. ไม่เผาขยะและเศษไม้ 2. คัดแยกขยะ 3. ใช้วัสดุธรรมชาติแทนการใช้โฟมพลาสติก 4. ไม่ใช้หลอดไฟแบบไส้ 5.งดใช้ปราสาท งดพวง หรีด และงดจุดธูปในงานศพ 6. งดใช้สารเคมี 7. กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย 8. ที่ว่างสร้างอาหาร 9. เลี้ยงอาหารจานเดียวในงานต่างๆ 10. ลด หวาน มัน เค็ม 11. หมู่บ้านปลอดอบายมุข 12. ติ้วถุงผ้าไปกาด บ๊ะต้องเปิ๋นก๋าน เอาถุงแช่วปิกบ้าน ( ถือถุงผ้าไปจ่ายตลาด งดการใช้ถุงพลาสติก )

จากนั้นได้ไปตรวจติดตามการดำเนินโครงการ เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ( กองทุนหมู่บ้าน ) ที่ชุมชนบ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว อ.ป่าซาง โดยมีนาย ธีรศักดิ์ หมื่นยอง ประธานคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน และสมาชิก ให้การต้อนรับ กองทุนหมู่บ้านเหล่าพระเจ้าตาเขียว มีสมาชิก 240 คน มีคณะกรรมการบริหารกองทุน 9 คน มีเงินทุนหมุนเวียน 2,648,953 บาท ได้รับการประเมินจาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติอยู่ในระดับ A ได้รับการอนุมัติ งบประมาณกองทุน ตามโครงการประชารัฐ เมื่อ วันที่ 22 มิถุนายน 2559 จำนวน 500,000 บาท

เนื่องจากชาวบ้านในพื้นที่ประกอบอาชีพ การเกษตรเป็นส่วนใหญ่ จึงมีการรวมกลุ่ม ดำเนินโครงการ ปลูกพืช เลี้ยงสัตว์ แบบผสมผสาน โดยร่วมกันหาแนวทางลดต้นทุนในการเกษตร เช่น ผลิตปุ๋ยหมักไว้ใช้เอง , ผลิตสารขับไล่แมลงด้วยสมุนไพรพื้นบ้าน , จัดทำบ่อแก๊สชีวภาพจากมูลสัตว์ เป็นต้น ในการเลี้ยงสัตว์ เพื่อจำหน่ายตามความต้องการของตลาด มีการเลี้ยงสุกร จำนวน 68 ตัว พร้อมเลี้ยงปลาดุก และ กบ อีกจำนวนหนึ่ง ซึ่งในอนาคต คณะกรรมการจะนำผลกำไรของโครงการไปจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก

จากนั้น ได้ไปตรวจเยี่ยม การดำเนินโครงการ เพิ่มความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานรากตามแนวทางประชารัฐ ( กองทุนหมู่บ้าน ) ที่บ้านม่วง ต.บ้านแป้น อ.เมืองลำพูน ซึ่งได้มีการจัดตั้งร้านค้าสวัสดิการชุมชน โดยใช้งบประมาณจากโครงการประชารัฐ ประจำปี 2559 จำนวน 500,000 บาท มีสมาชิกกองทุนทั้งหมด 255 คน มีเงินหมุนเวียน รวมทั้งสิ้น 2,566,500 บาท ได้รับการประเมินจาก สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง แห่งชาติอยู่ในระดับ A นอกจากนี้ยังได้จัดตั้งกลุ่ม สปาและนวดแผนไทย โดยให้สมาชิกที่ผ่านการอบรมเป็นแกนนำ ในการนวดและทำสปา

ร่วมแสดงความคิดเห็น