สินค้าเกษตร ยอดพุ่งบุกตลาดอาเซียน

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เผย สินค้าเกษตรไทย-อาเซียน ปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้ามูลค่า 215,169 ล้านบาท โดยมี การค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐม ไปยังอาเซียน 9 ประเทศ มูลค่าการค้ารวม 415,343 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.86 ชี้กลุ่มสินค้าน้ำตาลและผลิตภัณฑ์จากน้ำตาลมีมูลค่าการส่งออกสูงที่สุดในปี 59

นางสาวจริยา สุทธิไชยา เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร (สศก.)กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการติดตามข้อมูลการนำเข้า – ส่งออก สินค้าเกษตรระหว่างไทยกับอาเซียน ในปี 2559 ไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า โดยคิดเป็นมูลค่า 215,169 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี 2558 ที่ไทยได้เปรียบดุลการค้าอาเซียน 194,746 (เพิ่มขึ้นร้อยละ 10)นางสาวจริยา กล่าวต่อว่า โดยการค้าสินค้าเกษตร (พิกัดศุลกากร 01 – 24 และยางพาราธรรมชาติ พิกัด 4001) ปี 2559 ประเทศไทย มีการค้าสินค้าเกษตรและยางพาราขั้นปฐมไปยังอาเซียน 9 ประเทศ มีมูลค่าการค้ารวม 415,343 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.86) มูลค่าการส่งออกคิดเป็น 315,256 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 12.04) และมีมูลค่าการนำเข้าเพิ่มขึ้นเช่นกัน คิดเป็น 100,087 ล้านบาท (เพิ่มขึ้นจากปี 2558 ร้อยละ 15.53)

เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมอีกว่า สำหรับกลุ่มสินค้าเกษตรไทยส่งออกไปตลาดอาเซียน ปี 2559 ที่มีมูลค่าส่งออกสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มนํ้าตาลและผลิตภัณฑ์จากนํ้าตาล มูลค่าส่งออก 63,329 ล้านบาท 2) กลุ่มเครื่องดื่ม มูลค่าส่งออก 46,192 ล้านบาท 3) กลุ่มข้าวและธัญพืช มูลค่าส่งออก 28,983 ล้านบาท 4) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่าส่งออก 25,899 ล้านบาท และ 5) กลุ่มยางพาราขั้นปฐม
มูลค่าส่งออก 23,717 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่าส่งออกสูง ได้แก่ นํ้าตาลทรายขาว เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์ ข้าวเจ้าขาวอื่น 5% ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ครีมเทียม และนํ้ายางข้น

ด้านกลุ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ที่ไทยนำเข้าจากอาเซียน ปี 2559 ที่มีมูลค่าการนำเข้าสูงสุด 5 อันดับแรก ได้แก่ 1) กลุ่มปลาและสัตว์นํ้า มูลค่านำเข้า 16,443 ล้านบาท 2) กลุ่มพืชผักที่บริโภคได้ มูลค่านำเข้า 13,751 ล้านบาท 3) กลุ่มของปรุงแต่งเบ็ดเตล็ดที่บริโภคได้ มูลค่านำเข้า 11,682 ล้านบาท 4) กลุ่มของปรุงแต่งจากธัญพืช แป้ง นม มูลค่านำเข้า 10,722 ล้านบาท และ 5) กลุ่มไขมัน นํ้ามันจากพืช/สัตว์ มูลค่านำเข้า 7,243 ล้านบาท โดยสินค้าที่มีมูลค่านำเข้าสูง ได้แก่ เนื้อปลาซูริมิ เนื้อปลาแคชฟิชแบบฟิลเลสดหรือแช่เย็น มันสำปะหลังและผลิตภัณฑ์ ถั่วเขียวผิวดำ กะหลํ่าปลีชนิดกลม พรีมิกซ์ กาแฟสำเร็จรูป กะทิสำเร็จรูป อาหารปรุงแต่งสำหรับใช้เลี้ยงทารก โอเลอินหรือ สเตียรินของเนื้อในเมล็ดปาล์มนํ้ามันเนื้อในเมล็ดปาล์ม และนํ้ามันปาล์มและเศษของนํ้ามันปาล์ม นางสาวจริยา กล่าวส่งท้าย

ร่วมแสดงความคิดเห็น