ซื้อประกันภัยผ่านแบงก์ ควรสอบถามข้อมูลให้ชัด

สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.ลำปาง (คปภ.) แนะประชาชน ตระหนักถึงความสำคัญของการซื้อประกันภัย ผ่านช่องทางธนาคาร ควรสอบถามข้อมูลการฝากเงินให้ชัดเจน อาจเข้าใจผิด ระหว่างการซื้อประกันชีวิต กับการ ออมเงิน เนื่องจากมีอัตราดอกเบี้ยจูงใจสูงกว่าการออมปกติ ในขณะที่เงินต้นจะถูกตัด ไปเป็นการประกันชีวิตส่วนหนึ่ง

นางสาวนาถญา ศิริสายัณห์ ผู้อำนวยการสำนักงาน คปภ. จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย จ.ลำปาง ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการซื้อประกันภัย ของประชาชน ผ่านช่องทางธนาคาร และเพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการซื้อประกันภัย คือ ผู้ซื้อควรเข้าใจว่าการซื้อประกันชีวิต ไม่ใช่การฝากเงินกับธนาคาร ผู้ซื้อควรขอดูใบอนุญาตเป็นนายหน้าประกันชีวิต หรือประกันวินาศภัยของพนักงานธนาคารตามประเภทของกรมธรรม์ประกันภัย ตลอดจน ควรวางแผนและประมาณรายรับ – รายจ่าย เพื่อสามารถจ่ายค่าเบี้ยประกันภัยให้ครบตลอดระยะเวลาของสัญญาประกันภัย

ทั้งนี้ ควรศึกษาถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง รวมถึงความคุ้มครองและข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยให้เข้าใจอย่างถี่ถ้วน ก่อนตัดสินใจซื้อประกันภัย หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วน คปภ. 1168 หรือ www.oic.or.th

ร่วมแสดงความคิดเห็น