เปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ

นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต รองปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และเปิดการประชุมวิชาการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย ประจำปี 2560 โดยมี ศ.ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าวรายงาน ภายในพิธีได้รับเกียรติจาก นพ.ชาญวิทย์ วสันต์ธนารัตน์ ผู้อำนวยการสำนักสนับสนุนสุขภาวะองค์กร สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) และ รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริการวิชาการและรับใช้สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกล่าวแสดงความยินดีและต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560

ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ (center for Occupational Health and Safety for Workers in the Northern Region) เดิมได้จัดตั้งเป็น “ศูนย์ดูแลสุขภาพและความปลอดภัยคนทำงาน” ภายใต้การจัดการของศูนย์ความเป็นเลิศทางการพยาบาล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ” เป็นโครงการที่ดำเนินการโดยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) เป้าหมายเพื่อเป็นศูนย์ที่พึ่งพาตนเองได้ มีความยั่งยืนและตอบสนองความต้องการของสังคมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพ และเป็นศูนย์ถ่ายทอดความรู้ในระดับท้องถิ่น ภายในประเทศ และ ประเทศแถบลุ่มแม่นํ้าโขง (จีน พม่า ลาว กัมพูชา และเวียดนาม) ในอนาคต

สำหรับยุทธศาสตร์ในการดำเนินงาน ประกอบด้วย 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนแรก คือ มุ่งศึกษาสถานการณ์ปัญหาด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งข้อมูลการประกอบอาชีพ และศักยภาพของผู้ประกอบอาชีพในการสร้างเสริมสุขภาพและลดความเสี่ยงจากการทำงานในเขตพื้นที่ภาคเหนือ ส่วนที่สองสร้างองค์ความรู้ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม การสร้าเสริมสุขภาพในผู้ประกอบอาชีพ โดยการพัฒนาขับเคลื่อนงานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาที่มุ่งเน้นการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงาน และการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพ ส่วนที่สาม เน้นที่การพัฒนาศักยภาพคนทำงาน นักศึกษา และบุคลากรด้านสุขภาพโดยเฉพาะพยาบาลอาชีวอนามัย ผู้ที่เกี่ยวข้องในการป้องกัน ควบคุม และลดความเสี่ยงต่อสุขภาพจากการทำงานรวมทั้งการสร้างเสริมสุขภาพในกลุ่มผู้ประกอบอาชีพในเขตพื้นที่ภาคเหนือ

โดยตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 – 2559 ผลการดำเนินงานของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อาทิ จัดการอบรมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยระยะสั้นต่อความรู้และทัศนคติการทำงานที่ปลอดภัยในกลุ่มแรงงานนอกระบบแก่พยาบาลวิชาชีพภาคเหนือ ลงพื้นที่ชุมชนเพื่อทำการวิจัย เรื่อง การพัฒนารูปแบบการสร้างเสริมสุขภาพและลดภาวะเสี่ยงจากปัจจัยคุกคามสุขภาพในการทำงานในอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ไม้ : การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม และ เรื่องปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดอาการผิดปกติทางระบบโครงร่างกล้ามเนื้อที่เกี่ยวเนื่องจากการทำงาน: การวิเคราะห์สถานการณ์ในบุคลากรทางการพยาบาลห้องผ่าตัด

นอกจากนี้ได้ออกแบบพัฒนาสื่อวิดีทัศน์ด้านอาชีวอนามัยในโรงพยาบาลแจกให้กับบุคลากรทางการพยาบาลรวมทั้งผู้ที่สนใจในเขตภาคเหนืออีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น