รองนายกฯ ส่งมอบโครงการ สร้างคุณภาพชีวิตนร.พะเยา

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีส่งมอบโครงการ เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ตำบลร่มเย็น อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา พร้อมกันนี้รองนายกรัฐมนตรี ได้มอบทุนการศึกษาทำนุบำรุงห้องสมุด, เสื้อยืด, อุปกรณ์กีฬา กล่องรูปปลูกปัญญา และตู้ยาสามัญ แก่นักเรียนและทางโรงเรียนฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ เฉลิมเกียรติ ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา พร้อมด้วยข้าราชการ และประชาชนให้การต้อนรับ และร่วมเยี่ยมชมกิจกรรมของทางโรงเรียน

สำหรับ โครงการเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของนักเรียนในโรงเรียนที่ด้อยโอกาส โรงเรียนบ้านโจ้โก้ นั้นสืบเนื่องจาก โรงเรียนบ้านโจ้โก้ ได้จัดทำและเสนอโครงการกิจกรรมเกษตรยั่งยืนเพื่อขอรับการสนับสนุนเงินทุนเพื่อมาดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของโครงการฯไปยังบริษัทเอกชน(บ.ไทยเบฟเวอเรจ) เมื่อปีพ.ศ. 2559 และต่อมาได้รับการสนับสนุนเงินทุนมาดำเนินการ เป็นจำนวนเงิน 274,250 บาท โดยทางโรงเรียนได้นำมาดำเนินการใน 5 กิจกรรมหลักประกอบด้วย กิจกรรมการเลี้ยงไก่พันธุ์ไข่บนสระน้ำ, กิจกรรมเลี้ยงปลาในสระน้ำใต้เล้าไก่, กิจกรรมสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ หรือ โซล่าเซลล์ กิจกรรมปลูกพืชผักสวนครัวและกิจกรรมลูกหมูสู่ชุมชน

ซึ่งทั้ง 5 กิจกรรมหลักนั้น โรงเรียนได้นำนักเรียน และผู้ที่เกี่ยวข้อง ลงมือดำเนินการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ ซึ่งได้รับประโยชน์ ประกอบด้วยนักเรียนได้รับความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา การปลูกผัก พลังงานแสงอาทิตย์ ได้ฝึกลงมือทำกิจกรรมเอง ทำให้เกิดทักษะ นักเรียนสามารถนำความรู้ และประสบการณ์ไปใช้ในชีวิตประจำวันประกอบอาชีพได้จริง เป็นการฝึกให้นักเรียนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ หลีกเลี่ยงจากอบายมุขต่างๆ

สำหรับสิ่งที่ต้องการเพิ่มเติมขณะนี้คือ ทางโรงเรียนต้องการโรงเลี้ยงไก่ที่แข็งแรงมั่นคงและมาตรฐานกว่าที่เป็นอยู่เพื่อที่จะให้นักเรียนรุ่นต่อๆไปได้เรียนรู้ฝึกประสบการณ์อย่างยั่งยืน

โรงเรียนบ้านโจ้โก้ เป็นโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยาเขต 2 จัดการศึกษาในระดับอนุบาลศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีชั้นละ 1 ห้องเรียน รวม 8 ชั้นเรียน มีนักเรียนทั้งหมด 101คน มีครูและบุคลากรเจ้าหน้าที่รวมทั้งหมด 9 คน มีหมู่บ้านที่อยู่ในเขตบริการศึกษาจำนวน 4 หมู่บ้าน ประกอบด้วยบ้านโจ้โก้ บ้านหนองป่าแพะ, บ้านเกษตรสมบูรณ์ และบ้านห้วยสา โดยผู้ปกครองนักเรียน และประชาชนในพื้นที่ส่วนใหญ่ ประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม คือ ทำนา ทำไร่ข้าวโพด และทำสวนลำไยเป็นชุมชนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจในระดับยากจน ถึงระดับปานกลาง

ร่วมแสดงความคิดเห็น