ญี่ปุ่นสนับสนุนจัดหารถบัสนักเรียน มอบโรงเรียนโสตศึกษา อ.เมืองเชียงใหม่

รัฐบาลญี่ปุ่นได้ให้การสนับสนุนโครงการจัดหารถบัสสำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยินโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ (จีจีพี)มูลค่า 2,800,000 บาท ซึ่งกำหนดจัดพิธีมอบขึ้นในวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุลรักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่เป็นผู้มอบและ นางยุพิน คำปัน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทร จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้รับมอบ

โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเป็นโรงเรียนรัฐบาลที่จัดตั้งขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2524 เพื่อให้การศึกษาพิเศษแก่เด็กที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ปัจจุบันมีนักเรียนตั้งแต่ ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รวมประมาณ 250 คนและส่วนใหญ่อาศัยอยู่ที่หอพักของโรงเรียน นอกจากการให้ความรู้ขั้นพื้นฐานแล้ว ทางโรงเรียนยังใด้พยายามจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาบ่อยครั้ง เพื่อเสริมโอกาสในการเรียนรู้ การฝึกทักษะดำรงชีวิต และทักษะอาชีพให้แก่นักเรียน

ทางรัฐบาลญี่ปุ่นได้สนับสนุนงบประมาณแก่โรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรเพื่อจัดหารถบัส (30ที่นั่ง) พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ช่วยเหลือนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน อาทิ สัญญาณไฟแจ้งสถานการณ์การขับขี่ ซึ่งรัฐบาลญี่ปุ่นหวังว่าการสนับสนุนในครั้งนี้จะช่วยขยายโอกาสในการศึกษา และ การฝึกทักษะดำรงชีวิตแก่นักเรียนโรงเรียนโสตศึกษาอนุสารสุนทรให้กว้างขวางยิ่งขึ้นต่อไป

รัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนโครงการช่วยเหลือผู้พิการอย่างต่อเนื่อง โดยผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์

ร่วมแสดงความคิดเห็น