สมเด็จพระเทพฯ เสด็จฯ ร.ร.ร้องแหย่งวิทยาคม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ผ่านมา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินทรงปฎิบัติพระราชกรณียกิจที่โรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา วัดวุฒิมงคล ตำบลดอนมูล อำเภอสูงเม่น จังหวัดแพร่ เพื่อติดตามผลการดำเนินงานด้านการเรียน การสอนโครงการตามพระราชดำริ ของโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม พระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา โดยมีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ คณะครู เฝ้ารับเสด็จ

จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินเข้าอุโบสถ ทรงวางพวงมาลัยหน้าพระประธาน ทรงจุดธูปเทียนบูชาพระประธาน ทรงประเคนเครื่องไทยธรรมถวายแด่เจ้าคณะอำเภอสูงเม่น เจ้าคณะอำเภอสูงเม่นถวายพระสิงห์หนึ่งสัมฤทธิ์ จากนั้นเสด็จออกไปยังหน้าศาลาการเปรียญ ทรงประเคนสิ่งของพระราชทานสำหรับโรงเรียนถวายแด่ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา เสด็จเข้าศาลาการเปรียญ ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ กลุ่มโรงเรียนพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา จังหวัดแพร่จำนวน 7 โรงเรียน ทอดพระเนตรนิทรรศการผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริโรงเรียนร้องแหย่งวิทยาคม

จากนั้นเสด็จเข้ายังกุฎิวิริยา ทรงพระดำเนินไปยังอาคารสหกรณ์ ทอดพระเนตรกิจกรรมสหกรณ์โรงเรียน ทอดพระเนตรหอฉันและกิจกรรมการดูแลสุขภาพสามเณรนักเรียน โครงการภัตตาหารเพล และอาหารเสริมนม ก่อนทรงพระดำเนินไปยังอาคารเรียน 2 ทอดพระเนตรการสาธิตการสอนวิชาคอมพิวเตอร์ ห้องโรงเรียนอัจฉริยะ และการสาธิตการสอนภาษาบาลี จากนั้นเสด็จเข้าภายในอาคารอุดมพัฒนายุตานุสรณ์ ลงพระนามาภิไธยในสมุดที่ระลึก นายอำเภอสูงเม่น กราบบังคมทูลเบิกผู้มีจิตศรัทธา เฝ้าฯทูลเกล้าฯ ถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศล สมทบโครงการพัฒนาการศึกษาสามเณร

จากนั้นเสด็จยังอาคาร 1 ทอดพระเนตรกิจกรรมการเรียนรู้ช่างสิบหมู่ โดยใช้กระบวนการ STEM+C และ SEEM เสด็จเข้าห้องวิทยาสาสตร์ทอดพระเนตรผลงานทางวิชาการ การพัฒนาโรงเรียน โครงงานวิทยาศาสตร์ของสามเณรนักเรียน ทอดพระเนตรกิจกรรมห้องสมุด และฉายพระรูปร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษา ทรงประเคนผ้าไตรถวายสามเณรนักเรียนทุนพระราชทานที่จะอุปสมบทจำนวน 9 รูป และทรงเยี่ยมราษฎร และเสด็จกลับยังจังหวัดน่าน

ร่วมแสดงความคิดเห็น