“วันสตรี” ที่ป่าไผ่ชื่นมื่น!จัดเต็ม!

เทศบาลตำบลป่าไผ่หนุนจัดงานวันสตรีอย่างเต็มที่ เป้าหมายให้เกิดความเข้มแข็งในกลุ่มสตรีร่วมสร้างชุมชนสร้างชาติ จัดการแข่งขันประกวดริ้วขบวนพร้อมการแสดงความสามรถบนเวทีประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์ชื่นชมสตรีที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่น ฯลฯ ที่ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไผ่

เปิดงานวันสตรี…ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ มอบของที่ระลึกให้กับนายธวัช ใสสมหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริม
การพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันสตรีสากลของตำบลป่าไผ่

เมื่อคํ่า วันที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลตำบลป่าไผ่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ นายธวัช ใสสม หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ได้เดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมวันสตรีสากลของตำบลป่าไผ่ ซึ่งเทศบาลตำบลป่าไผ่ให้การสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดงานวันสำคัญที่เกิดขึ้น โดยมีนางพรรณา คุณัญญาสกุล ประธานกองทุนบทบาทสตรีของตำบลป่าไผ่ตลอดจนสตรีแม่บ้าน
ให้การต้อนรับพร้อมกับผู้นำท้องที่ท้องถิ่นและ ดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีฯ

นางพรรณา คุณัญญาสกุล ประธานกองทุนบทบาทสตรีของตำบลป่าไผ่ กล่าวว่า วันสตรีสากลถือเป็นวันสำคัญที่สตรีแม่บ้านได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนถึงสิทธิและบทบาทของสตรีในยุคปัจจุบัน และต่อต้านความรุนแรงต่อสตรี กิจกรรมที่มุ่งเน้นการแสดงออกถึงสิทธิเสรีภาพตลอดจนบทบาทของสตรีนั้น เพื่อให้สังคมได้รับทราบถึงความเท่าเทียมอันเกิดขึ้น การแสดงบนเทวีเปิดโอกาสให้สตรีได้แสดงความสามารถกันอย่างเต็มที่ ทั้งการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์การแสดงความยินดีกับสตรีที่ได้รับรางวัลสตรีดีเด่นของอำเภอที่มาร่วมขึ้นเวทีในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ อีกทั้งยังมีการมอบรางวัลสำหรับริ้วขบวนสตรีที่เข้าร่วมขบวน ต้องขอขอบคุณไปยังเทศบาลตำบลป่าไผ่ ที่ได้จัดสรรงบประมาณให้การสนับสนุนงานวันสตรีสากลซึ่งได้จัดติดต่อกันมาหลายปีรวมถึงปีนี้

ด้านดร.ประกิจ เสาร์แก้ว นายกเทศมนตรีตำบลป่าไผ่ กล่าวว่า เทศบาลฯเล็งเห็นถึงความสำคัญและบทบาทหน้าที่ของสตรีในยุคปัจจุบันที่ได้มีบทบาทด้านการร่วมคิดร่วมสร้างด้านการพัฒนาทุกรูปแบบ ทำให้เกิดความเจริญและมีความเข้มแข็งในกลุ่มสตรีในทุกชุมชนหมู่บ้าน จึงให้การสนับสนุนกิจกรรมวันสตรีสากลอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดความเข้มแข็ง
และมีความรักสามัคคีในกลุ่มสตรีที่มีเกิดขึ้นภายในตำบล นายนกเทศมนตรีฯ กล่าว

ทีมข่าวนโยบาย…รายงาน

ร่วมแสดงความคิดเห็น