ลงพื้นที่ ติดตามปัญหาหมอกควัน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ติดตามปัญหาหมอกควันและไฟป่า ในพื้นที่อำเภอแม่ออน และอำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรับทราบปัญหาการปฏิบัติงานของศูนย์อำนวยการสั่งการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ระดับอำเภอ จากการวิเคราะห์สถานการณ์

ร่วมแสดงความคิดเห็น