สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดอบรมยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 จัดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ โดยมี นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรม เพื่อยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล และให้การทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษา ณ. เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เมื่อวันที่ผ่านมา


นายไกรสีห์ ชัยพรหม รองผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 กล่าวว่า ปัจจุบัน สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถาบันการอาชีวศึกษาดำเนินการจัดโครงการต่างๆ เพื่อการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 นั้น ซึ่งการดำเนินการจัดโครงการนั้นเป็นแนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ โดยสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ในครั้งนี้ เพื่อพัฒนา การสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ เพื่อคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล และให้การทำงานเป็นไปตามยุทธศาสตร์ของสถาบันการอาชีวศึกษา

นายตุ๋ย สุวงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ตามที่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มีนโยบายให้สถาบันการอาชีวศึกษาดำเนินการจัดโครงการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เพื่อการประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติตามแนวนโยบายและยุทธศาสตร์ของรัฐบาล กระทรวงศึกษาธิการ และสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (Agenda Based) ระดับความสำเร็จการส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา เป็นการวัดระดับความสำเร็จในการส่งเสริมการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษให้กับนักเรียน นักศึกษา ในสถานศึกษาสังกัดสถาบันการอาชีวศึกษา ตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2560 ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการนี้ขึ้น

การอบรมจัดขึ้น 2 วันระหว่างวันที่ 4-5 มีนาคม 2560โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนา การสื่อสารภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียนอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรี สายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการเพื่อคุณภาพของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2559 จำนวน 145 คน เพื่อยกระดับมาตรฐานกำลังคนอาชีวศึกษาสู่มาตรฐานสากล หลังจากการประชุมเสร็จสิ้น ลงได้มีพิธีมอบใบประกาศนียบัตรให้ผู้ผ่านการอบรมอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น