ก.ก.ต.เลือกหมู่บ้าน ต้นแบบไม่ขายเสียง

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ (ก.ก.ต.) ร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง ประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ รวมทั้งคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง

ศูนย์ฯ ดังกล่าว จะเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานและประสานเครือข่าย ตลอดจนเป็นเครือข่ายในการช่วยสอดส่อง สังเกตการณ์ และแจ้งข่าวการทุจริต และฝ่าฝืนกฎหมายเลือกตั้ง ซึ่งจะทำให้ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ มีเครือข่ายอยู่ทั่วทุกชุมชน

ขณะนี้ได้ดำเนินการคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ใน 2 อำเภอ คืออำเภอเมืองเชียงใหม่ และอำเภอหางดง มีตัวแทนจากหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิจารณา และแสดงความคิดเห็นถึงความพร้อมของหมู่บ้านต้นแบบของแต่ละตำบลที่นำเสนอ ซึ่งผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านที่ให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง ได้แก่ บ้านดอนชัย หมู่ที่ 4 ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ และบ้านท่ามะโก หมู่ที่ 8 ตำบลขุนคง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น