ศึกษาศาสตร์มช. มุ่งขับเคลื่อนการศึกษาไทย ด้วยนวัตกรรมและศาสตร์การสอนแนวใหม่

เมื่อวันที่ผ่านมา รศ.ดร เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมเพื่อนำเสนอหลักสูตรการพัฒนาวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่มุ่งแก้ปัญหาและพัฒนาการศึกษาไทยด้วยนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่เพื่อมุ่งสู่ประเทศไทย 4.0 โดยได้เชิญผู้อำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาภาคเหนือตอนบน 8 จังหวัด ผู้บริหารสถานศึกษา ศึกษานิเทศก์ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมรับฟังรายละเอียดของหลักสูตรทั้ง 11 หลักสูตร ที่ครอบคลุมนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ประกอบด้วยเนื้อหาของการเรียนรู้ที่บูรณาการร่วมกับเทคโนโลยี STEM ศึกษา การสอนแบบ Active Learning การทลายกำแพงภาษาอังกฤษ การสอนแนวใหม่ของครูพลศึกษา การลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ Project-based Learning สู่การเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้ข้ามวัฒนธรรมเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างเป็นสุข นวัตกรรมการบริหารการศึกษา การสอนคณิตศาสตร์ผ่านการแก้ปัญหา และการวิจัยในชั้นเรียน มีผู้เข้าร่วมรับฟังจำนวนมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น