จับมือมหา’ลัย เปิดรับสมัครเกษตรแนวใหม่

สสว. จับมือ 3 มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภาคี เดินหน้ารับสมัคร Smart Farmers และผู้สนใจเข้าศูนย์บ่มเพาะ Start Up ในภาคเหนือ โดยตั้งเป้าหมาย SME เกษตร และภาคการผลิต ซึ่งมีผู้สนใจเข้าร่วมทั่วประเทศกว่า 1 หมื่นราย หากแผนเป็นไปได้จริง จะช่วยสนับสนุนให้สามารถทำธุรกิจต่อไป

เมื่อวันที่ผ่านมา นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเสวนา เปลี่ยนเกษตรสมัยใหม่และผู้ประกอบการธรรมดาให้เป็น SME ที่ค้าขายเป็นโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ปี 2560 ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่

สำหรับปี 2560 สสว. ต่อยอดโครงการพัฒนาผู้ประกอบการใหม่ (Start up) ขยายกลุ่มเป้าหมายเป็นภาคการเกษตร จำนวน 5,000 ราย ภาคการผลิต การค้า และบริการจำนวน 5,000 ราย โดยได้แถลงข่าวเปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ที่ผ่านมา โดย สสว. จะต้องส่งต่อไปยังศูนย์บ่มเพาะตามความเชี่ยวชาญของแต่ละสถาบัน คือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยมหิดล (วิทยาเขตนครสวรรค์) และสถาบันวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมอุตสาหกรรมการผลิต (SMI) ภายใต้การกำกับดูแลของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) ประกอบกับกระบวนการบ่มเพาะจะเน้นปูพื้นฐานความรู้ที่จำเป็นด้านการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น การตลาดยุคใหม่ การแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้า โดยใช้นวัตกรรมใหม่ และเทคโนโลยีจากงานวิจัยมาต่อยอดการผลิตสินค้าที่มีมูลค่าเพิ่ม สามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายในตลาดไปสู่เชิงพาณิชย์ การพัฒนาปรับปรุงเทคโนโลยีและเครื่องมือ เพื่อเพิ่มผลผลิตและยกระดับมาตรฐานสินค้าเกษตร และเกษตรแปรรูปจนผ่านการรับรองให้เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมาตรฐาน รวมถึงเพิ่มทักษะการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางเรื่องแนวโน้ม และโอกาสทางธุรกิจบนฐานของข้อมูลการตลาด ตลอดจนสามารถเขียน และจัดทำแผนธุรกิจที่เป็นไปได้จริงในเชิงพาณิชย์ร่วมกับนักธุรกิจในพื้นที่ซึ่งศูนย์บ่มเพาะจะเชิญเข้ามาเป็นพี่เลี้ยง หากแผนเป็นไปได้จริง สสว. จะช่วยสนับสนุนให้สามารถทำธุรกิจต่อไป โดยตั้งเป้าหมายว่าจะสามารถบ่มเพาะ SME เกษตร และ SME ในภาคการค้า ภาคการผลิต และบริการได้ไม่ต่ำกว่า 3,000 ราย ภายในปี 2560

ทั้งนี้ ผู้ประกอบการภาคการเกษตร ภาคการผลิตภาคการค้าและภาคบริการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนการค้าหรือผู้ที่เพิ่งเริ่มต้นดำเนินธุรกิจไม่เกิน 3 ปีนักเรียนนักศึกษาประชาชนทั่วไปและวิสาหกิจชุมชนสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการได้ทาง www.sme.go.th / facebook fanpage : OSMEP สสว. หรือ Call Center 1301 และศูนย์ให้บริการ SME ครบวงจร (OSS) ในเขตภาคเหนือ 4 แห่ง ซึ่งตั้งอยู่ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย พิษณุโลก และนครสวรรค์

ร่วมแสดงความคิดเห็น