สดชื่นผ่องใสไปกับกีฬาแม่โจ้

เพราะคุณประโยชน์ของคำว่า “กีฬา” ที่มีผลดีสุดคณานับทุกชุมชนท้องถิ่นทั่วไทยจึงใช้หลัก “กีฬา” เป็นตัวนำที่มุ่งให้ผู้คนในท้องถิ่นมีสุขภาพร่างกายที่ดี มีจิตใจผ่องใส และสร้างความเบิกบานสนุกหรรษากันในหมู่คณะ

เหมือนกับเมืองแม่โจ้ใช้กีฬาสานสัมพันธ์ชุมชน…เด็กเยาวชน ผู้สูงอายุและสตรีแม่บ้าน!!

กิจกรรมประจำปีนี้ที่ทาง “ปิยะศักดิ์ ยโสธนชัย” นายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ พร้อมด้วยทีมงานบริหารสมาชิกสภา ผู้นำชุมชน ได้จัดการแข่งขัน “กีฬาพื้นบ้านมหาสนุก” โดยใช้ชื่อว่าโครงการกีฬาชุมชนเด็ก เยาวชน ผู้สูงอายุ และสตรีแม่บ้านสานสัมพันธ์ ประจำปี 2560

ได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 9 มีนาคม..ณ สนามโรงเรียนบ้านห้วยเกี๋ยง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

โดยผู้คนในท้องถิ่นเข้าร่วมแข่งขันจากทุกกลุ่ม ทุกชุมชน แบ่งออกเป็น 3 สี เขต โดยมีเขต 1 สีแดง เขต 2 สีชมพู และเขต 3 สีขาว จุดประสงค์ของการจัดกีฬานายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้มีการออกกำลังกาเยพื่อสุขภาพ และมีการแสดงออกถึงความสามารถทางด้านกีฬาของกลุ่มต่างๆ ช่วยส่งเสริมให้มีระเบียบ วินัย เคารพในกติกา มีคุณธรรมจริยธรรม สร้างความสมานสามัคคีมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ของตนเองและสังคม อีกทั้งยังเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ อีกทั้งเป็นการส่งเสริมกิจกรรมในวันสตรีสากลด้วย

กีฬาเพื้นบ้านมีทั้งหมด 15 ประเภท แบ่งประเภทชาย-หญิง บางรายเหมาะกลุ่มสตรี บางประเภทเหมาะแก่การเล่นของเด็กเยาวชนและผู้สูงอายุ..ซึ่งทุกเพศ-ทุกวัย สนุกชื่นบานกับการแข่งขันกีฬาเป็นอย่างมาก

ร่วมแสดงความคิดเห็น