ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล 2560

จำเนียร แสนราชา เกษตรจังหวัดลำพูน พร้อมเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ประธานศพก. และคณะกรรมการศพก.ในพื้นที่ลำพูน ร่วมงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเมล็ดพันธุ์พืชไทยสู่สากล 2560 เยี่ยมชมการแสดงพันธุ์พืชต่างๆ ทั้งในแปลงปลูกทดสอบและในโรงเรือน นิทรรศการต่างๆ การสาธิต การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร เป็นต้น เพื่อนำมาพัฒนาต่อยอดงานทางด้านการเกษตร ณ ศูนย์วิจัยพืชไร่เชียงใหม่ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น