ประชุมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ ในหน่วยบริการสาธารณสุข จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการประชุม ณ.โรงแรมเมอร์เคียวเชียงใหม่ เมื่อวันที่ผ่านมา

ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เด็กวัย 0 – 5 ปี อยู่ในระยะสำคัญของชีวิต เป็นวัยรากฐานของการพัฒนาความเจริญเติบโต ทั้งร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม และสติปัญญา โดยเฉพาะด้านสมอง ซึ่งเติบโตถึงร้อยละ 80 ของผู้ใหญ่ เป็นวัยที่มีความสำคัญเหมาะสมที่สุด ในการปูพื้นฐานเพื่อยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิต นอกเหนือจากการอยู่รอดปลอดภัย โดยเฉพาะ 2 ปีแรกของชีวิตซึ่งเป็นระยะที่ร่างกายและสมองมีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว จำเป็นต้องได้รับการเลี้ยงดูที่ดีที่สุดทั้งด้านร่างกายและสมอง เพื่อส่งเสริมพัฒนาการรอบด้าน รวมทั้งการกระตุ้นให้มีการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ หากเด็กวัยนี้ได้รับการดูแลให้มีพัฒนาการทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา อารมณ์อย่างถูกต้อง โดยมีครอบครัวเป็นหลักเหมาะสมกับวัยแล้ว เด็กก็จะเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคม และประเทศชาติให้สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ต่อไป

ครอบครัวเป็นสถาบันแห่งแรกของสังคมที่เป็นจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งทุกอย่าง ความสุข ความรัก ความอบอุ่น จริยธรรม รวมทั้งสร้างเสริมการเจริญเติบโตและพัฒนาการทางด้านต่างๆของเด็ก และพ่อแม่คือบุคคลสำคัญที่มีบทบาทดังกล่าว การดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพในหน่วยบริการ จึงมีความสำคัญต่อการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก ดังนั้นจึงขอให้หน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ ให้ความสำคัญและดำเนินการตามแนวทางที่กำหนด

นางศรีเกษ ธัญญาวินิชกุล นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ กล่าวว่า การพัฒนาคุณภาพบริการอนามัยแม่และเด็ก เริ่มตั้งแต่การดูแลครรภ์ เพื่อให้การตั้งครรภ์และการคลอดอย่างมีคุณภาพ มารดาและทารกปลอดภัย ปราศจากภาวะแทรกซ้อน และมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีความต่อเนื่องถึงการให้การดูแลเด็กในช่วงปฐมวัย เพื่อให้เด็กเจริญเติบโตและพัฒนาการสมวัย ทั้งสุขภาวะ ทางกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา การที่แม่และทารกจะปลอดภัยจากการตั้งครรภ์และการคลอดนั้น ขึ้นกับการบริการสุขภาพและคุณภาพบริการที่ได้รับ หญิงตั้งครรภ์ที่ได้รับบริการฝากครรภ์คุณภาพ และเสริมทักษะการดูแล เลี้ยงดูเด็กที่ดีจากบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข ตลอดจนการส่งเสริมโภชนาการและทันตสุขภาพที่เหมาะสม จะทำให้มารดาและทารกที่คลอดมามีสุขภาพดี

จากผลการดำเนินงานจังหวัดเชียงใหม่ ปีงบประมาณ 2559 พบว่า โรงพยาบาลผ่านการประเมินโรงพยาบาลมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก จำนวน 15 แห่ง จำนวนทารกคลอดทั้งหมด 4,168 คน มารดาเสียชีวิต 15 คน คิดเป็นอัตรา 94.48 / แสน ทารกตายปริกำเนิดอัตรา 4.6 ต่อพันการเกิดมีชีพ คลอดก่อนถึงโรงพยาบาล ร้อยละ 1.09 ทารกแรกเกิดน้ำหนักน้อยกว่า 2,500 กรัม ร้อยละ 9.64 ทารกคลอดก่อนกำหนด ร้อยละ 5.22 เด็กแรกเกิด – 6 เดือนกินนมแม่อย่างเดียว ร้อยละ58.21 เด็กปฐมวัยอายุ 9 ,18 ,30 และ 42 เดือน ได้รับการตรวจ คัดกรองร้อยละ 83.08 พบพัฒนาการสมวัย ร้อยละ 92.38 พัฒนาการสงสัยล่าช้า ร้อยละ 7.62 ได้รับการติดตามกระตุ้นพัฒนาการ ภายใน 1 เดือน ร้อยละ 33.40

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ได้เห็นความสำคัญในการแก้ไขปัญหางานอนามัยแม่และเด็กจึงได้จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพในหน่วยบริการ จังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้สถานบริการสาธารณสุขทุกแห่งเห็นความสำคัญและมีการดำเนินงานโรงเรียนพ่อแม่คุณภาพ ตามที่กำหนด ผู้เข้าร่วมประชุมฯ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานในคลินิกฝากครรภ์ แผนกหลังคลอด และในคลินิกสุขภาพเด็กดี ในโรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลทั่วไป โรงพยาบาลชุมชน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลนมแม่ รวมทั้งสิ้น 140 คน โดยได้รับการสนับสนุนวิทยากร จากศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น