รัฐบาลญี่ปุ่นมอบครุภัณฑ์การแพทย์ให้โรงพยาบาลขุนยวม

รัฐบาลญี่ปุ่นเห็นชอบให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาการบริการทางการแพทย์เพื่อประชาชนในพื้นที่ทุรกันดารอำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน ผ่านโครงการความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าเพื่อพื้นฐานและความมั่นคงของมนุษย์ มูลค่า 2,797,000 บาท ที่โรงพยาบาลขุนยวม

นายฮิซาโอะ โฮริโคะชิ กงสุล รักษาการแทนกงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ และ นายแพทย์วีระพงษ์ วนากาญจน์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลขุนยวม เป็นผู้รับมอบการสนับสนุนด้านงบประมาณในการจัดซื้อรถพยาบาลขับเคลื่อนสี่ล้อ เครื่องทำฟันเคลื่อนที่ เครื่องเอกซเรย์เคลื่อนที่และเครื่องวัดชีพจรและค่าออกซิเจนในเลือดที่ปลายนิ้ว ซึ่งครุภัณฑ์ทั้ง 4 รายการนี้ ทางโรงพยาบาลมีความขาดแคลนอย่างมากเป็นพิเศษ รัฐบาลญี่ปุ่นหวังเป็นอย่างยิ่งว่า การสนับสนุนในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยพัฒนาระบบการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยฉุกเฉินในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและการบริการทางการแพทย์ในอำเภอขุนยวม

สำหรับอำเภอขุนยวมตั้งอยู่ตอนกลางของจังหวัดแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ประมาณ 1,700 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประมาณร้อยละ 90 ของพื้นที่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนและด้านทิศตะวันตกเป็นชายแดนติดต่อกับประเทศพม่าทอดยาวกว่า 80 กิโลเมตร ในอำเภอขุนยวม นอกจากจะมีประชากรราว 22,000 คน ที่ประกอบด้วยชาวกะเหรี่ยง ชาวไทใหญ่และชาวม้งแล้ว ยังมีกลุ่มชนที่มีปัญหาสถานะและสิทธิ รวมถึงแรงงานต่างชาติจากประเทศพม่าเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมาก โรงพยาบาลขุนยวมในฐานะที่เป็นโรงพยาบาลรัฐเพียงแห่งเดียวในอำเภอได้ให้บริการทางการแพทย์แก่ประชาชนและผู้อยู่อาศัยเหล่านี้ โดยไม่เลือกว่าจะได้ขึ้นทะเบียนราษฎร์หรือมีสัญชาติหรือไม่ก็ตาม อีกทั้งยังจัดให้มีบริการด้านการแพทย์เคลื่อนที่เป็นประจำแก่ประชาชนบนพื้นที่สูง ผู้มีปัญหาด้านเศรษฐกิจและยากลำบากต่อการเดินทางมารับการรักษาที่โรงพยาบาล

แต่ปัจจุบัน เนื่องจากอุปกรณ์ทางแพทย์ที่มีอยู่เดิมส่วนใหญ่มีอายุการใช้งานมานาน และบางอย่างก็ยังขาดแคลน ส่งผลให้โรงพยาบาลขุนยวมไม่สามารถให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างเต็มที่

ร่วมแสดงความคิดเห็น