นวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ พัฒนาวิชาชีพครู

อาจารย์ ดร.ญาณินท์ คุณา ผู้ช่วยรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการด้านงานวิจัย วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ เข้าร่วมโครงการอบรมเกี่ยวกับนวัตกรรมการเรียนรู้และศาสตร์การสอนแนวใหม่ ณ ห้องประชุม 4210 ปี คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี รศ.ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ และเปิดการอบรม พร้อมทั้งนำเสนอหลักสูตรฯ เพื่อขับเคลื่อนผู้เรียนสู่ประเทศไทย 4.0 พัฒนาเครือข่ายการจัดการเรียนรู้ การสอนแนวใหม่ และขยายผลการจัดการศึกษาการสอนผ่านระบบอบรมออนไลน์แบบเปิด เมื่อวันที่ผ่านมา

ร่วมแสดงความคิดเห็น