พิธีมอบรถยนต์ใช้ในราชการ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัด ตำรวจภูธรภาค 5

พิธีมอบรถยนต์ใช้ในราชการกับหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดตำรวจภูธรภาค 5
วันที่ 14 มีนาคม 2560 เวลา 10.30 น. ที่สโมสรลานอินทนนท์ พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ตร.ภ.5  เป็นประธานในพิธีมอบรถยนต์ใช้ในราชการ ให้กับหัวหน้าหน่วยงานใน สังกัด ตร.ภ.5 โดยมี พล.ต.ต.จรัญฌิ์ เริงธรรม ผบก.อก.ตร.ภ.5  กล่าวรายงาน ตามที่ สตช. ได้รับงบประมาณ ปี 2560 และ สตช.โดยสำนักงานส่งกำลังบำรุงได้จัดสรรรถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) จำนวน 10 คัน และรถยนต์นั่ง (เบนซิน) ขนาดไม่เกิน 1,600 ซีซี จำนวน 1 คัน รวมทั้งสิ้นจำนวน 11 คัน ให้กับหัวหน้าหน่วยงาน ในสังกัด ตร.ภ.5 เพื่อไว้ใช้ในราชการ ดังต่อไปนี้
1.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบช.ภ.5 จำนวน  1 คัน
2.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.เชียงใหม่ จำนวน  1 คัน
3.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.ลำปาง จำนวน  1 คัน
4.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.น่าน จำนวน  1 คัน
5.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.แพร่ จำนวน  1 คัน
6.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.แม่ฮ่องสอน จำนวน  1 คัน
7.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.ลำพูน จำนวน  1 คัน
8.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.เชียงราย  จำนวน  1 คัน
9.รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ  ผบก.ตร.ภ.จว.พะเยา จำนวน  1 คัน
10. รถยนต์ตรวจการณ์ (ดีเซล) ให้กับ ผบก.สส.ภ.5 จำนวน  1 คัน
11. รถยนต์นั่ง (เบนซิน) ให้กับ ผบก.ประจำ ตร.ภ.5 จำนวน  1 คัน
และรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง สำหรับภารกิจถวายความปลอดภัย และนำขบวนบุคคลสำคัญจำนวน 4 คัน
พล.ต.ท.พูลทรัพย์ ประเสริฐศักดิ์ ผบช.ภ.5 กล่าวว่า ผมต้องขอขอบพระคุณทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และพล.ต.ท.ติณภัทร ภุมรินทร์ ผบช.สำนักงานส่งกำลังบำรุง ที่ได้จัดสรรรถยนต์ จำนวน 11 คัน เพื่อไว้ใช้ในราชการให้กับผู้บังคับบัญชาตำรวจภูธรภาค 5 และรถจักรยานยนต์สมรรถนะสูง สำหรับภารกิจถวายความปลอดภัย และนำขบวนบุคคลสำคัญ จำนวน 4 คัน ในครั้งนี้ ดังนั้นขอให้ทุกท่านได้นำไปใช้ในการปฏิบัติราชการ ให้สมกับเจตนารมณ์ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการปฏิบัติราชการ ให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเกิดประ โยชน์อย่างแท้จริง
จงดูแลรักษาใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญู   ชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง รวมไปถึงภาพลักษณ์ การแต่งกาย ขณะที่อยู่ในเครื่องแบบหรือนอกเครื่องแบบ ต้องดำรงให้อยู่ในสภาพพร้อม และเหมาะสมแก่การปฏิบัติราชการ ด้วยความน่าเชื่อถือและน่าไว้วางใจ ขอให้ขับรถด้วยความระมัดระวัง เพื่อความปลอดภัยของตนเองและไม่เกิดปัญหาที่จะตามมาด้วย
ดังนั้น ข้าราชการตำรวจจะกระทำการใด ๆ จะต้องมีสติทุกครั้ง เพราะจะช่วยให้ป้องกันแก้ไขปัญหาต่าง ๆ รอดพ้นจากภยันตรายต่างๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดต่อไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น