สกุ๊ปหน้า1…จัดสรรที่ดิน ส.ป.ก. ตามนโยบายรัฐบาล

จังหวัดเชียงใหม่ จัดสรรที่ดินให้แก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาส ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องทำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุด

เมื่อช่วงบ่ายวันที่ 13 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชํานิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2560

ซึ่งจากการประชุมมีประเด็นที่น่าสนใจ คือ การพิจารณาจัดที่ดินทำกินให้แก่ราษฎรที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คทช. เห็นชอบตามหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ หรืออยู่อาศัยภายในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าถ้าธารทองที่ตำบลแม่สอย และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่

โดยนายวิทวัส บุญต๊ะ ปลัดอำเภอจอมทอง ผู้แทนในอำเภอจอมทอง กล่าวถึง ราษฎรถือครองทำกินในพื้นที่ จำนวน 599 ราย 651 แปลงเนื้อที่ 2,823 ไร่ 1 งาน 25 ตารางวา ส่วนพื้นที่ในการลงเสาหลักแนวเขตพื้นที่ ยังไม่ชัดเจน หากได้รับงบประมาณของกรมที่ดินแล้วทางอำเภอจอมทองจะทำการจัดทำหลักแนวคิดต่อไป และจะประสานสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่) ประกอบกับ นายอัจฉริยะ ลายประวัติ ผู้แทน ผู้อำนวยการ สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 1 (เชียงใหม่)

ทางสำนักงานที่ดินจังหวัดเชียงใหม่ได้รับค่าพิกัด GPS เป็นที่เรียบร้อยแล้วและการปักหลักเขตกับการติดป้ายเป็นเงื่อนไขในหนังสืออนุญาตว่าจะต้องติดป้ายแสดง และขอบเขตแสดงพื้นที่ของ คทช. ซึ่งไม่ได้กำหนดเป็นเฉพาะหลักเขต แต่สามารถให้ปลุกต้นไม้เป็นแนวได้ ในกรณีที่สูงชันมากๆ ทางอำเภอแม่แจ่ม ก็ได้หรือหารือกันซึ่งจะปลูกเป็นแนวก็ได้ตรวจหลักเขตที่ทำใหญ่ เนื่องจากว่ามีอายุการอนุญาต 30 ปี จึงทำให้หลักเขตมาตรฐาน เพื่อให้เห็นชัด โดยทางตำบลแม่ทาได้ออกแบบทาสีขาวแดงหลักเขตจะห่างกันมากประมาณ 100-200 เมตร

นอกจากนี้ ผลการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ ในพื้นที่ที่ได้รับอนุญาตท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าขุนแม่ทา อำเภอแม่ออน ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ตาล และป่าแม่ยุย อำเภอฮอด ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าท่าธาร อำเภอจอมทอง ป่าลุ่มน้ำแม่สา อำเภอฝาง และป่าแม่แจ่ม อำเภอแม่แจ่ม ซึ่งทุกหน่วยงานได้เข้าไปส่งเสริมอาชีพอย่างครบถ้วน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้มีตลาดอาชีพและพัฒนาอาชีพการทำงานอย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ ที่เป็นเป้าหมายตามที่กรมป่าไม้แจ้งจำนวน 4 พื้นที่ ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่แจ่มในท้องที่ตำบลช่างเคิ่ง อำเภอแม่แจ่ม ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าลุ่มน้ำแม่ฝาง บ้านห้วยฝาย ตำบลศรีดงเย็น อำเภอไชยปราการ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าจอมทอง ตำบลบ้านหลวง ตำบลข่วงเปา ตำบลดอยแก้ว ตำบลสบเตี๊ยะ ตำบลแม่สอย และตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง และ ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าแม่ขาน และป่าแม่วาง ตำบลน้ำบ่อหลวง อำเภอสันป่าตอง ตำบลแม่วิน ตำบลดอนเปา ตำบลบ้านกาด ตำบลทุ่งปี๊ อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

โดยในทุกพื้นที่ได้เร่งติดตาม เพื่อพิจารณาจัดที่ดินทำกินให้ราษฎรที่มีคุณสมบัติและเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ คสช. เห็นชอบ ให้เข้าทำประโยชน์หรืออยู่อาศัย พร้อมกับให้ความช่วยเหลือในการสำรวจ ตรวจสอบ พื้นที่ที่จะจัดให้แก่ผู้ยากไร้ที่ไม่มีที่ทำกินและที่อยู่อาศัยขณะเดียวกันได้ส่งเสริมพัฒนาอาชีพในรูปแบบเศรษฐกิจชุมชน ตามแนวเศรษฐกิจ และพัฒนาระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ที่อาศัยในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ซึ่งต้องทำอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมที่สุด

ร่วมแสดงความคิดเห็น