ลำพูนจัดเวทีรับฟังความคิดเห็น เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งที่ 2

ที่ ศาลากลางจังหวัดลำพูน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน ได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองจังหวัดลำพูน ครั้งที่ 2 เพื่อรับฟังความคิดเห็น แนวทางในการสร้างความสามัคคีปรองดอง ข้อเสนอแนะเพื่อเป็นพลังในการขับเคลื่อนในการพัฒนาประเทศ โดยมี ว่าที่ ร.ต.ณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมเวทีฯ

การจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองครั้งนี้ ได้เชิญบุคคล 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่ม นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน องค์กรภาคประชาสังคม(CSOs) กลุ่มองค์กรพัฒนาเอกชน (NGOs) ฯลฯ และกลุ่มผู้นำจิตวิญญาณ กลุ่มอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม กลุ่มสาขาอาชีพ ฯลฯ

ได้กำหนดประเด็นหารือ เพื่อสร้างความสามัคคีปรองดอง ไว้ 10 ประเด็น คือ ด้านการเมือง, ด้านความเหลื่อมลํ้า การครอบครองที่ดินของเกษตรกร และการบริหารจัดการนํ้า ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ด้านสังคม เศรษฐกิจ การศึกษา และสาธารณสุข ด้านสื่อมวลชน ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้านการต่างประเทศ ด้านการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น ด้านการปฏิรูป และด้านยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี โดยเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น โดยอิสระเสรี

ผู้ร่วมเวทีได้แสดงความคิดเห็น เสนอแนะให้สร้างประชาธิปไตยที่สมบูรณ์ คืนสู่ประชาชนจัดการเลือกตั้ง ส.ส. ตามโรดแมป ส่งเสริมการจัดเวทีประชาคม สร้างจิตสำนึกก่อนการเลือกตั้ง ขจัดช่องว่างระหว่างคนจนกับคนรวยให้เห็นเป็นรูปธรรม การแก้ปัญหาต่างๆ ต้องไม่สองมาตรฐาน ให้ช่วยแก้ไขปัญหาหนี้สินของประชาชน

โอกาสนี้ นายมนัส อํ่าทอง รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ได้มาร่วมฟังความคิดเห็นด้วย จังหวัดลำพูน จะจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นเพื่อสร้างความสามัคคีปรองดองอีกครั้งหนึ่ง เป็นครั้งที่ 3 ในวันจันทร์ ที่ 20 มีนาคม 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น. ที่ศาลากลางจังหวัดลำพูน

โดยได้เชิญประชาชนกลุ่มข้าราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พนักงานรัฐวิสาหกิจ เข้าร่วมเวทีเสนอแนะความคิดเห็น

จึงขอเชิญบุคคลกลุ่มต่างๆ ได้ร่วมแสดงความคิดเห็นตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวโดยทั่วกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น