สพม.34 เรียกบรรจุ “ครูผู้ช่วย” 4 อัตรา

เมื่อวันที่ผ่านมา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เรียกบรรจุนักศึกษาทุนโครงการส่งเสริมการผลิตครูที่มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (สควค.) ชุดที่ 3 เพื่อแต่งตั้งเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่ง ครูผู้ช่วย จำนวน 4 อัตรา ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 4 (สพม.34) อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

โดยนายเจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ได้ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย พร้อมทั้งแสดงความยินดีและขอให้ครูบรรจุใหม่ปฏิบัติหน้าที่ในด้านการเรียนการสอนเต็มตามศักยภาพ มีคุณธรรม จริยธรรม ตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู มีความอดทนเสียสละ มีความมุ่งมั่นและตั้งใจทำงาน

ต่อจากนั้น บุคลากรกลุ่มบริหารงานบุคคล ได้ชี้แจงรายละเอียดการเขียนบันทึกประวัติใน ก.พ. 7 และสิทธิประโยชน์สวัสดิการของข้าราชการ พร้อมทั้งได้ดำเนินการส่งตัวไปปฏิบัติหน้าที่ในโรงเรียนที่ได้รับการแต่งตั้งในวันเดียวกัน

สำหรับผู้ที่ได้รับบรรจุแต่งตั้ง ตำแหน่งครูผู้ช่วย ประกอบด้วย 1.นายพัทธยากร บุสสยา วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2.นางสาวสุภาสินี เสวันตุ่น วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 3.นายสันติ กลิ่นขวัญ วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ 4.นายสุบิน เครือแก้ว วิชาเอก คณิตศาสตร์ โรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 5.นางสาวกาญจนา ข้าวจ้าว วิชาเอก ชีววิทยา โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น