วิทย์-สัตวแพทย์ มช. ฉีดยาสุนัข-แมว ฟรี

เมื่อวันที่ผ่านมา ศูนย์วิจัยวัสดุศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดย ศาสตราจารย์ ดร.กอบวุฒิ รุจิจนากุล นักวิจัยทางด้านวัสดุทางการแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ และอาจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.เกรียงไกร ทองก้อน หัวหน้าศูนย์บริการสุขภาพสัตว์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ นำทีมสัตวแพทย์ มช. จัดโครงการให้บริการฉีดวัคซีนแก่สัตว์ในเขตชุมชน โดยเปิดโอกาสให้บุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และผู้สนใจ นำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฉีดวัคซีนและตรวจสุขภาพ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ การให้บริการ ประกอบด้วย 1. ฉีดวัคซีนรวม 2. วัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้า 3. ถ่ายพยาธิ 4. วัดความดัน 5. ตรวจผิวหนัง+ไข่พยาธิ และ 6. ตรวจสุขภาพเบื้องต้น มีนักศึกษา บุคลากร และประชาชนให้ความสนใจนำสุนัขและแมวเข้ารับบริการฟรี มากกว่า 150 ตัว ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ร่วมแสดงความคิดเห็น