ก้าวใหม่ เรื่องน่ารู้ ง่ายๆ สิทธิหลักประกัน สุขภาพ (สิทธิบัตรทอง) ประชาชนได้อะไร

-คนไทยกับสิทธิรักษาพยาบาล สิทธิรักษาพยาบาลในระบบหลักประกันสุขภาพ เป็นสิทธิพื้นฐานของคนไทย ตาม พ.ร.บ. หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2545
-บริการสร้างเสริมสุขภาพ/ป้องกันโรค/ฟื้นฟูสมรรถภาพ คลอดบุตรได้ ไม่จำกัดจำนวนครั้ง ประชาชนได้รับการตรวจ คัดกรอง ป้องกัน รักษา โรคเบาหวาน /ความดันโลหิตสูง (3,606.930 คน) วัคซีนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันโรค ประชาชนได้รับการฉีดวัคซีน ป้องกันไขวัดใหญ่ตามฤดูกาล 2,222,297 คน
-เข้าถึงการรักษาโรคเรื้อรัง/ โรคค่าใช้จ่ายสูง ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ ได้รับยาต้านไวรัส 204,039 คน ผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์ได้รับการรักษาต่อเนื่อง 204,369 คน ผู้ป่วยมะเร็งได้รับการรักษาเคมีบำบัด 99,893 คน ผู้ป่วยไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายได้รับบริการทดแทนไต 40,429 คน
-ไม่ต้องล้มละลายเมื่อเจ็บป่วย ประชาชนกว่า 100,000 ครัวเรือน ไม่ต้องล้มละลายจากค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาล
-มีหน่วยช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิหลักประกันสุขภาพ ในพื้นที่ สปสช. 13 เขตทั่วประเทศมีหน่วยรับเรื่องร้องเรือนฯ ตามมาตรา 50 (5) 109 แห่ง ช่วยเหลือคุ้มครองสิทธิประชาชน

-กองทุนสุขภาพตำบล มี 7,760 แห่ง ทั่วประเทศ เสริมสร้างสุขภาพครบวงจร ทุกกลุ่มอายุ
-มีศูนย์บริการหลักประกันสุขภาพในหน่วยบริการ มี 818 แห่ง โดยมีทั้ง รพ.ชุมชน รพ.ศูนย์ รพ.ทั่วไป ทั่วประเทศ
-การมีส่วนร่วมพัฒนาระบบบริการสาธารณสุข ให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์โดยจัดเป้นประจำทุกปี
-หากมีข้อสงสัย สายด่วน สปสช. 1330 บริการข้อมูลหลักประกันสุขภาพ โดยหา Call Center 1330 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ร่วมแสดงความคิดเห็น