ประชาชนร่วมใจ สร้างฝาย แก้ภัยแล้งถาวร

วันที่ 16 มี.ค. 2560 เมื่อเวลา 07.00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายให้ทหาร ร่วมกับประชาชน เยาวชน รักษ์ป่า สร้างฝายในพื้นที่ป่าแหล่งต้นน้ำ เพื่อความยั่งยืนถาวร โดยได้น้อมนำ โครงการพระราชดำริของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ร.9

พล.ต. ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 3 หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย ร่วมกับนายสราวุธ ไทยเจริญ นายอำเภอแม่แตง จ.เชียงใหม่ และนาย พิเชษฐ์ คันธรส นายก ทต.แม่หอพระ อ.แม่แตง พร้อมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พระสงฆ์ นำชาวบ้าน ประมาณ 200 คน เข้าทำการร่วมในการบวชป่า สร้างฝาย ในพื้นที่ป่าต้นน้ำ บ้านแม่นาป๊าก หมู่ที่ 6 และ บ้านแม่นาเม็ง หมู่ที่ 7 ต.แม่หอพระ

ทาง พล.ต.ทำนุ โพธิ์งาม ผอ.สำนักงานพัฒนาภาค 3  กล่าวว่า การสร้างให้สิ่งแวดล้อมยั่งยืนถาวรได้นั้น จะต้องให้ประชาชน และเยาวชน ส่วนราชการ ตลอดจนพระสงฆ์ ได้มีส่วนในการร่วมกันช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรสิ่งแวดล้อม และร่วมกันสร้างป่าไม่ทำลายป่า มีความสามัคคีในการร่วมพัฒนาสร้างฝายให้เกิดความชุ่มชื้น และเกิดน้ำในแหล่งธรรมชาติ เกิดสิ่งมีชีวิตในป่า ซึ่งก่อให้เกิดความสมบูรณ์ทางธรรมชาติ สร้างความยั่งยืนแก่ชุมชน ในวันนี้ได้ทำการร่วมเปิด การพัฒนาป่าที่ยังมีความสมบูรณ์เหลืออยู่ เพราะประชาชนในพื้นที่รักและหวงแหน ร่วมในการช่วยกันดูแลและไม่ทำลายป่า ชาวบ้านได้ทำการบวชป่า ในพื้นที่ต้นน้ำ และได้ร่วมกันสร้างฝาย โดยจะจัดสร้างฝาย 3 แบบ คือ ฝายถาวร ฝายกึ่งถาวร และฝายผสมผสาน

โดยสร้าง ฝายถาวร จำนวน 24 ฝาย, ฝายกึ่งถาวร จำนวน 36 ฝาย, ฝายผสมผสาน จำนวน 455 ฝาย รวมทั้งหมด 515 ฝาย โดยจะจัดสร้างตั้งแต่วันนี้ไป จนถึงเดือน มิ.ย.2560 ซึ่งใน ต.แม่หอพระนี้ ได้สร้างฝายแบบผสมผสานได้แล้ว จำนวน 180 ฝาย ฝายกึ่งถาวร จำนวน 21 ฝาย และฝายถาวร จำนวน 14 ฝาย ซึ่งจะมีประชาชน เยาวชน ส่วนราชการ และทหารจากสำนักงานพัฒนาภาค 3 ได้ผลัดเปลี่ยนกันมาร่วมกันสร้างทุกวัน จนสำเร็จตามเป้าหมาย ในวันนี้ฝายบางส่วนที่สร้างเสร็จ สามารถที่จะเก็บน้ำได้แล้ว และเป็นน้ำที่สะอาดสดใส เกิดสิ่งมีชีวิตในน้ำ และให้ความชุ่มชื้นแก่พื้นที่บริเวณใกล้ๆได้แล้ว และคาดว่าแต่ละฝายที่สร้างเสร็จ จะมีน้ำกักเก็บ และนำไปใช้ได้จริงกับชุมชน ในการ เกษตรและอุปโภค-บริโภคได้

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น