กกต.เชียงใหม่ ประชุมจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอและหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง

สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอสะเมิง อำเภอกัลยาณิวัฒนา อำเภอไชยปราการ และอำเภอฝาง จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ และคัดเลือกหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียงของแต่ละอำเภอ

นายเกรียงไกร พานดอกไม้ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ เผยว่า เมื่อวันอังคารที่ 14 มีนาคม 2560 ได้จัดประชุมคณะกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบล (ศส.ปชต.) เพื่อจัดตั้งศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยอำเภอ (ศส.ปชอ.) และคัดเลือกหมู่บ้าน ตามกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง จำนวน 4 อำเภอ ดังต่อไปนี้

อำเภอสะเมิง โดยได้รับเกียรติจากนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอสะเมิง เป็นประธานการประชุม และ นางสุพรรณี ฟองเงิน ผู้แทน ผอ.กศน.อำเภอสะเมิง เป็นผู้ดำเนินการประชุม ณ ห้องประชุมอำเภอสะเมิงมี ดาบวิเชียรโชติ เยาวรัตนนนท์ ผู้แทน ผกก.สภ.สะเมิง เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วม กิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง อำเภอสะเมิง ได้แก่ บ้านงาแมง หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สาบ

อำเภอกัลยาณิวัฒนา ดำเนินการประชุม โดย นางเดือนฉาย ธาตุอินจันทร์ ผอ.กศน.อำเภอกัลยาณิวัฒนา ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอกัลยาณิวัฒนามี นายชัชช์ แก้วบุตร ปลัดอำเภอกัลยาณิวัฒนา ผู้แทน นายอำเภอกัลยาณิวัฒนา และ พันตำรวจโทธัญญา จันทร์ตา ผู้แทน ผกก.สภ.กัลยาณิวัฒนา เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง อำเภอกัลยาณิวัฒนา ได้แก่ บ้านแจ่มน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านจันทร์

อำเภอไชยปราการ ดำเนินการประชุม โดย นางสาววิจิตร กันทาโย ผอ.กศน.อำเภอไชยปราการ ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอไชยปราการมีนายเกียรติศักดิ์ น้อยพุฒ ปลัดอำเภอ ไชยปราการ ผู้แทน นายอำเภอไชยปราการ และ ร้อยตำรวจเอกนิรุธ หลิ่งห้า รอง สวป.สภ.ไชยปราการ ผู้แทน ผกก.สภ. ไชยปราการ เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณาคัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง อำเภอไชยปราการ ได้แก่ บ้านดง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่ทะลบ อำเภอฝาง ดำเนินการประชุม โดย นางสาวอรวรีย์ ฟองจันทร์ ผอ.กศน.อำเภอฝาง ณ ห้องประชุมศูนย์ส่งเสริม การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอำเภอฝางมี นายอุทัย สอนจีน ปลัดอำเภอฝาง ผู้แทน นายอำเภอฝาง และ พันตำรวจโทเทวิน สุรศาสตร์พิศาล รอง ผกก.สภ.ฝาง ผู้แทน ผกก.สภ.ฝาง เข้าร่วมประชุม ผลการพิจารณา คัดเลือกหมู่บ้านเข้าร่วมกิจกรรมหมู่บ้านต้นแบบรณรงค์ไม่ขายเสียง อำเภอฝาง ได้แก่ บ้านสันป่าไหน่ หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ข่า

ร่วมแสดงความคิดเห็น