อบจ.จัดงบสร้างสะพานที่ อ.ดอยหล่อ

อบจ.เชียงใหม่ จัดสรรงบประมาณสร้างสะพาน และซ่อมแซมถนนในพื้นที่อำเภอดอยหล่อเชื่อมระหว่าง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ กับบ้านดงแม่อาว หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่

นายพิเชฐ พิศุทธกุล รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย นายยงยุทธ์ ยาวิชัย สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอจอมทอง นายประเสริฐ ทรงคำ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอดอยหล่อ และนางสาวศรีนวล บุญลือ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่วาง ร่วมพิธีเปิดสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ข้ามลำนํ้าแม่อาว ขนาด 7 เมตร ความยาว 12 เมตร ซึ่งเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่าง บ้านดอนชัย หมู่ที่ 5 ตำบลยางคราม อำเภอดอยหล่อ กับบ้านดงแม่อาว หมู่ที่ 7 ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ และร่วมพิธีเปิดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก

ร่วมแสดงความคิดเห็น