อาชีวะศึกษาภาคเหนือ ยกระดับ Fix it center

เมื่อวันที่ผ่านมา นายบุญธรรม เกี้ยวฝั้น ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคแพร่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารอาชีวะศึกษาจังหวัดแพร่ ให้การต้อนรับ นายสินเธาว์ ชัยสวัสดิ์ ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประธานในพิธี และคณะผู้บริหาร ครูในสังกัดอาชีวศึกษาภาคเหนือ ทั้ง 17 จังหวัด ในพิธีเปิดโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix it Center) ณ วิทยาลัยเทคนิคแพร่ ซึ่งกิจกรรมประกอบด้วย การแสดงของนักเรียน นักศึกษา การจัดนิทรรศการศูนย์ ซ่อม สร้าง เพื่อชุมชน การปล่อยขบวนคาราวานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน และการอบรมเชิงปฏิบัติการมาตรฐานการปฏิบัติงานศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน

สำหรับการยกระดับศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน เป็นนโยบายที่ทางสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวะศึกษา ได้จัดทำโครงการพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน หรือ Fix it center thailand 4.0 ทั่วประเทศทั้งศูนย์ Fix it center ถาวรที่มีอยู่ 80 ศูนย์ และศูนย์ Fix it center ระดับตำบล 8,000 ศูนย์ทั่วประเทศ โดยให้มีการจัดทำมาตรฐานปฎิบัติงานตามยุทธศาสตร์ประชารัฐ ที่มุ่งเน้นการบูรณาการความร่วมมือจากทั้งภาครัฐและเอกชน รวมถึงภาคประชาสังคม มีกิจกรรม ประกอบด้วย 1.บริการซ่อมเครื่องมือเครื่องจักรการเกษตรยานพาหนะ เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมให้คำแนะนำวิธีการใช้ และการดูแลรักษา 2.บริการสร้าง ต่อยอดอาชีพ โดยสำรวจอาชีพตามความต้องการของชุมชน จัดทำหลักสูตรอาชีพ หลักสูตรการเป็นผู้ประกอบการ 3.บริการพัฒนา ผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยนำครูนักเรียนนักศึกษาไปเรียนรู้ และนำเทคโนโลยีมาสร้างนวัตกรรมร่วมกับชุมชน เพื่อเพิ่มมูลค่าและส่งเสริมการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

ร่วมแสดงความคิดเห็น