“ตามรอยพ่อ” สจ.นำคณะผู้นำดูงาน

สจ.ดร.การุณ คุณยศยิ่ง รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สจ.เขต อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริให้กับผู้นำชุมชนหมู่บ้านและตำบลของเขตพื้นที่ซึ่งตนเองรับผิดชอบ โดยได้เชิญ นายอดุลย์ ฮวกนิล นายอำเภอสันทราย มาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการและกล่าวถึงแนวทางเศรษฐกิจแบบพอเพียงตามรอยพ่อ (รัชกาลที่9)

ตามโครงการจัดฝึกอบรมเพื่อนำคณะไปศึกษาดูงานตามเขตพื้นที่จังหวัดในภาคเหนือนั้น เพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลที่จะมุ่งเน้นให้ผู้นำท้องที่ได้มีความรู้เกิดความเข้าใจและดูสถานที่จริงด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามรอยพ่อ เพื่อนำความรู้และประสบการณ์ด้านการศึกษาดูงานมาปรับใช้กับการช่วยเหลือตนเอง ครอบครัวและราษฏรของตนเองในแต่ละชุมชนหมู่บ้าน ให้เกิดการสานต่อปฏิธานตามแนวพระราชดำริ โดยกำหนดเดินทางไปศึกษาดูงานในวันที่ 21 มี.ค. 2560 ที่จะถึงนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น