เดินหน้าสำมะโนอุตสาหกรรม

สำนักงานสถิติ เดินหน้าสำรวจ “สำมะโนอุตสาหกรรม” เพิ่มความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรม พัฒนาเศรษฐกิจของชาติ พร้อมย้ำความมั่นใจ ข้อมูลไม่รั่วไหล ไม่โยงใยข้อกฎหมาย และภาษี ลงพื้นที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคมนี้

นางพรรณทิพา เลาหะทองทิพย์ สถิติจังหวัดลำปาง กล่าวว่า สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน มีผลทำให้โครงสร้างอุตสาหกรรมเปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะภาคการผลิต ซึ่งนับเป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มีบทบาทอย่างมากต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยในแต่ละปีมีมูลค่าผลผลิตประมาณ 2 ใน 5 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ (GDP) ดังนั้นข้อมูลโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมจึงมีความสำคัญสำหรับภาครัฐ และเอกชนในการกำหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาด้านเศรษฐกิจและอุตสาหกรรม เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในเวทีการค้าโลก ซึ่งเป็นเรื่องน่ายินดียิ่ง ที่สำนักงานสถิติแห่งชาติในฐานะผู้รับผิดชอบในการจัดทำข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญให้แก่ประเทศ ได้จัดจัดทำสำมะโนอุตสาหกรรมขึ้น สำหรับการลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลสำมะโนอุตสาหกรรม พ.ศ. 2560 จะดำเนินการระหว่างวันที่ 1 เมษายน – 31 กรกฎาคม 2560 โดยมีเจ้าหน้าที่ คือ “คุณมาดี” เข้าสัมภาษณ์ผู้ประกอบการ เพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลรายละเอียดของสถานประกอบการอุตสาหกรรมการผลิต ได้แก่ ประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และขนาดของสถานประกอบการ ชนิดของผลิตภัณฑ์ที่ผลิต จำนวนคนทำงาน ลูกจ้างและค่าตอบแทนแรงงาน ต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ผลผลิตและรายรับ วัตถุดิบและสินค้าคงเหลือต้นปี และปลายปี และสินทรัพย์ถาวร จากสถานประกอบการในอุตสาหกรรมการผลิตทั่วประเทศ

ทั้งนี้ สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง ขอความร่วมมือจากผู้ประกอบการให้ข้อมูลที่ครบถ้วน ถูกต้อง เพื่อที่รัฐจะได้วางแผนกำหนดนโยบายและพัฒนาได้ตรงกับความต้องการ ซึ่งผู้ประกอบการสามารถใช้ข้อมูลที่ได้เป็นเครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ รวมทั้งบริหารและควบคุมการดำเนินกิจการในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ในส่วนของนักวิชาการ นักวิจัย และสถาบันการศึกษา สามารถนำไปวิเคราะห์ต่อยอดสร้างนวัตกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม และพัฒนาอุตสาหกรรมที่อยู่ในความสนใจและเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และขอให้ท่านผู้ประกอบการมั่นใจว่า ข้อมูลที่ให้มาจะไม่รั่วไหล ไม่เกี่ยวพันข้อกฎหมาย และไม่โยงใยเรื่องภาษีแน่นอน และหากผู้ประกอบการสงสัยว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของทางราชการหรือไม่ สามารถขอดูบัตรประจำตัว ซึ่งออกโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติได้

ร่วมแสดงความคิดเห็น


Do NOT follow this link or you will be banned from the site!