วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพฯ มอบใบประกาศ นศ.รุ่น 15

เมื่อวันที่ผ่านมา นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษารุ่นที่ 15 ปีการศึกษา 2559 วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ โดยมีนายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กล่าวรายงาน พร้อมนำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ เครือข่ายผู้ปกครอง นักศึกษาให้การต้อนรับ

นายธนภัทร มั่นคง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ กล่าวว่า สถาบันการศึกษาแห่งนี้ ได้ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2541 ด้วยปณิธานที่มุ่งมั่นในการจัดการศึกษาตามอุดมการณ์ที่ว่า “บูรณาการทางการศึกษา วัฒนธรรมทางปัญญา การศึกษาเพื่อชีวิต” มีเอกลักษณ์ของสถานศึกษาว่า “เป็นวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ทักษะวิชาชีพและศิลปะการใช้ชีวิต” มีอัตลักษณ์ของนักศึกษาที่ว่า “คิดเป็น เน้นปฏิบัติ จัดการได้”

ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา วิทยาลัยมีส่วนร่วมอันสำคัญในการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีทักษะการคิด ชี้นำการปฏิบัติที่ถูกต้อง และมีการเรียนรู้ในสาขาวิชาชีพ สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของวิทยาลัยฯ ที่มุ่งเน้น เป็นสถานศึกษาที่ทำความร่วมมือกับสถานศึกษาชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศ เป็นอาณาจักรที่หมายถึง การพัฒนากำลังแรงงานที่มีสมรรถนะที่โดดเด่น

ในวันนี้ เราทุกคนได้มาร่วมแสดงความยินดีและเฉลิมฉลองให้กับผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน ที่ได้ประสบความสำเร็จสมดังใจปรารถนา นักศึกษาได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่า บัดนี้ ถึงเวลาอันควรแล้วที่จะนำความรู้ที่ได้เล่าเรียนนั้น ไปปรับใช้จริงในอนาคตอันใกล้ ทันทีที่ตนเองก้าวออกไปจากสถานที่แห่งนี้ อันเป็นที่บ่มเพาะความสำเร็จในการศึกษา ทุกคนจะต้องหันกลับมามองถึง สิ่งที่ได้ปฏิบัติระหว่างศึกษาเล่าเรียนการจัดการเรียนการสอนที่เป็นเลิศ ทักษะใหม่ๆ ที่ได้เรียนรู้ รวมถึงการค้นพบสิ่งที่ชื่นชอบและความถนัดใหม่ๆ เมื่อครั้งได้ศึกษาในสถาบันแห่งนี้ นับตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไป เมื่อนักศึกษาได้ก้าวเข้าสู่ชีวิตแห่งการทำงาน ทุกคนจะต้องนำพาความรู้ ทักษะและคุณลักษณะที่ดีจากการเรียนในสถานศึกษาแห่งนี้ไปสร้างความโดดเด่นในการเรียนและการทำงานต่อไป

สำหรับปีนี้มีผู้เข้าร่วมรับโล่ประกาศเกียรติคุณจำนวน 4 ท่าน สถานประกอบการจำนวน 8 แห่ง รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ประกาศนียบัตรนักศึกษายอดเยี่ยม จำนวน 1 ท่าน ประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีเด่น จำนวน 7 ท่าน ประกาศนียบัตรนักศึกษาผู้มีความประพฤติดีจำนวน 23 ท่าน นักศึกษาปฏิบัติงานช่วยเหลือวิทยาลัยฯ ดีเด่น จำนวน 8 ท่าน ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง จำนวน 396 ท่าน

นายประจวบ กันธิยะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า มีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงรุ่นที่ 15 ประจำปีการศึกษา 2559 ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจครั้งนี้ และขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาที่สำเร็จการศึกษารวมถึงนักศึกษาและศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรติบัตร ผู้ที่ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณทุกท่าน

ขอชื่นชมวิทยาลัยฯ ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ โดยพัฒนานักศึกษาให้มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นคนดีของสังคม และนำความรู้ในสาขาวิชาชีพไปใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างแท้จริง ไม่เพียงแค่ต้องการให้สำเร็จการศึกษา ในแต่ละระดับเท่านั้น แต่ยังมีเข็มมุ่งชัดเจนที่จะให้ผู้สำเร็จการศึกษามีคุณภาพมาตรฐานสูง เป็นคนดี เป็นคนที่มีสมรรถนะที่โดดเด่น เป็นที่ต้องการของตลาดงานทั้งภาครัฐและภาคเอกชน

ในขณะที่สภาพปัจจุบัน สังคมมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีความหลากหลายทางความคิด วัฒนธรรม และมาตรฐานการทำงานที่แตกต่าง แต่ผู้บริหารสถานศึกษาแห่งนี้ยังมีความ พยายาม และไม่ย่อท้อต่ออุปสรรคทั้งมวล ที่จะบ่มเพาะความสำเร็จและจัดการการเรียนการสอนที่เป็นเลิศเพื่อช่วยจุดประกายให้ผู้สำเร็จการศึกษา ได้นำทั้งความรู้สู่การนำไปปฏิบัติงาน ที่จะต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพติดตัวไปด้วย ซึ่งนับเป็นเรื่องที่น่ายกย่องเป็นอย่างยิ่ง ผมขอให้กำลังใจและชื่นชมกับทุกๆคน ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ให้มีคุณภาพเช่นนี้ และพัฒนายิ่งขึ้นต่อๆ ไป

การที่นักศึกษาทุกท่านได้รับประกาศนียบัตรในวันนี้เป็นเพียงแค่ระดับหนึ่งของการศึกษาเท่านั้น ขอให้นักศึกษาทุกคน นำเอาคุณลักษณะที่ดีของสถานศึกษาแห่งนี้คือ เป็นคนดี เป็นผู้มีความมุมานะ พยายามและความรับผิดชอบ พร้อมนำหลักคิดที่ดีของสถานศึกษาแห่งนี้เป็นแนวปฏิบัติตามครรลองครองธรรมไปเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตเพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ครอบครัว สังคม และประเทศชาติ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาและผู้ปกครองทุกท่าน ขออวยพรให้ทุกท่านประสบความสุขความเจริญ และตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมและคุณงามความดี เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศของเราสืบไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น