เชียงใหม่รุกเป็นศูนย์กลาง เมืองท่องเที่ยวและสุขภาพ

พ่อเมืองเชียงใหม่ แถลงนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด ปี 2560 เร่งผลักดันเชียงใหม่ เป็นเมืองศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ พร้อมอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้ำ และ แหล่งน้ำ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน

นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงทิศทางการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ปี2560 ตอบสนองบนโยบาย Thailand 4.0 ของรัฐบาล โดยได้กำหนดแนวทางการพัฒนาที่เป็นจุดเน้น (Focus) และทิศทางเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Direction) สำคัญในระยะยาว เพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวและธุรกิจบริการสุขภาพ (Tourism and Health Hub) เชื่อมโยงสู่เมืองท่องเที่ยวในภูมิภาค เนื่องจากจังหวัดเชียงใหม่มีความหลากหลายในด้านการท่องเที่ยว ทั้งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประเพณี การท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ การท่องเที่ยวเชิงผจญภัยและกีฬา การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และการท่องเที่ยวในรูปแบบของ MICE และการเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมธุรกิจบริการด้านสุขภาพ ทั้งการแพทย์แผนปัจจุบัน และแพทย์ทางเลือก ซึ่งจะสามารถรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์พื้นถิ่นสู่รูปแบบการบริการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่โดดเด่น

นอกจากนี้ จังหวัดเชียงใหม่ยังให้ความสำคัญของการอนุรักษ์และบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่รอบนอก โดยมีเป้าหมาย คือ เมืองสีเขียว (green city) ซึ่งมีจุดเน้นสำคัญ ในการอนุรักษ์ ฟื้นฟูและบริหารจัดการป่าต้นน้ำและ แหล่งน้ำ การเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมือง และอนุรักษ์พื้นที่สิ่งแวดล้อม การบริหารจัดการขยะ มลภาวะ และสาธารณภัย การพัฒนาประสิทธิภาพโครงสร้างพื้นฐาน และระบบขนส่งมวลชน จะทำให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองน่าอยู่ และรักษาการเจริญเติบโตของเมืองให้เป็นไปอย่างสมดุล โดยมีวาระสำคัญพิเศษ คือ การฟื้นคืนคลองแม่ข่า และการแก้ไขปัญหาหมอกควันโดยสนับสนุนการปลูกกาแฟทดแทนการปลูกข้าวโพด และการป้องกันแก้ไขปัญหาการเผาโดยกระบวนการประชารัฐ

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ต้องอาศัยความร่วมมือจากภาคประชาสังคม หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องให้ความร่วมมือกันอย่างจริงจัง ทุกภาคส่วนต้องมีส่วนร่วม ในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืนร่วมกัน

ร่วมแสดงความคิดเห็น