วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่เปิดโครงการอาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1

นายไพบูลย์ วงศ์ยิ้มย่อง ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1) ณ อาคารเอนกประสงค์โรงอาหารวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่โดยมีนายขจร วงศ์สาย ผู้แทนแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอาภรณ์ ฝั้นเฝือ ผู้แทนหัวหน้าสำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่ คณะครู-บุคลากรทางการศึกษา และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมพิธี

ตามที่สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา มอบหมายให้วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ดำเนินโครงการเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนากำลังคน สู่การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของสถานประกอบการ Growth Engine Thailand 4.0 และ Super Clusters และเพื่อยกระดับคุณภาพบุคลากรทางอาชีวะศึกษาของประเทศให้สอดคล้องกับตลาดแรงงาน โดยแยกเป็น 2 กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ปีสุดท้าย คือ นักเรียน ระดับปวช.3 และ นักศึกษาระดับ ปวส.2 ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นเพิ่มเติม เพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้หลากหลาย มีสมรรถนะที่เข้มข้น เพื่อต่อยอดการฝึกอาชีพด้านอื่นๆ ให้พร้อมที่จะออกไปทำงาน และประกอบอาชีพ ประชาชนทั่วไป อาทิเช่น ผู้ว่างงาน ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่ ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ผู้ที่ต้องการเพิ่มทักษะในการปฏิบัติงานให้มีความเชี่ยวชาญ และสามารถนำประสบการณ์ไปเทียบโอนคุณวุฒิวิชาชีพ

ทั้งนี้ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ได้เปิดสอนในระยะที่ 1 ทั้งสิ้น 15 รายวิชา โดยมีผู้เรียน 305 คนการฝึกอบรมหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น Education to Employment Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1) จัดเป็นบทบาทหน้าที่หลักที่สำคัญของวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลด้านการศึกษา ในการพัฒนาอาชีพให้นักเรียน นักศึกษา และ ประชาชนทั่วไป จักได้เรียนรู้ประสบการณ์ ก่อนไปประกอบอาชีพ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา อาชีวศึกษา ในการสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกัน โดย พัฒนาอาชีพให้กับกลุ่มนักเรียน นักศึกษาที่ชั้นปีสุดท้าย และ ประชาชนทั่วไป ที่ต้องการฝึกทักษะอาชีพด้านอื่นๆเพิ่มเติม หรือเพื่อเป็นการเพิ่มทักษะให้หลากหลาย เพื่อเป็นกลไกสนับสนุนการมีชีวิต และ ร่วมมือแก้ปัญหาความยากจน

ดังนั้น เพื่อให้สอดรับนโยบายดังกล่าว โครงการ Education to Employment Vocational Boot Camp (อาชีวะภาคฤดูร้อน ครั้งที่ 1) จึงควรเร่งดำเนินการเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่ประชาชนทุกคนอย่างเท่าเทียม อันเป็นการตอบสนอง ความต้องการของประชาชนอย่างทั่วถึง และต่อเนื่อง เป็นการผลิตและพัฒนากำลังคนให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้อย่างมีคุณค่า ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน และการประกอบอาชีพ สอดรับกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น