สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จดูงานด้านการเกษตรม.แม่โจ้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จำเนียร ยศราช อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรัตน์ นักหล่อ ผู้ช่วยอธิการบดี และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร นำทีมผู้บริหาร นักวิจัย และเจ้าหน้าที่คณะผลิตกรรมการเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เฝ้ารับเสด็จฯ และถวายรายงาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกี่ยวกับความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆ ปี 2559 ที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ทำงานร่วมกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ณ ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ อ.แม่สาย จ.เชียงราย เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรและเผยแพร่สู่ชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง

ก็มี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ฉันทนา วิชรัตน์ และทีมงานสาขาพืชผัก ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์และผลิตเมล็ดพันธุ์ผักเพื่อศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ และในวันนี้กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้รับรองพันธุ์ ถั่วแขกเหลืองเทพรัตน์ เบอร์ 1 และ มะเขือเปราะพวงหยกจักรพันธ์ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เรืองชัย จูวัฒนสำราญ คณบดีคณะผลิตกรรมการเกษตร ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการข้าวขาวดอกมะลิ 105 เพื่อทนแล้ง อาจารย์ ดร. นเรศ ศิริเกษร ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวหอมไม่ไวต่อช่วงแสง อาจารย์ ดร. พรพรรณ ภู่พร้อมพันธุ์ ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการปรับปรุงพันธุ์ข้าวขาวดอกมะลิ 105 แบบรวบยอดยีนไม่ไวแสง ต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและใช้น้ำน้อย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จีราภรณ์ อินทสาร ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการศึกษาเชื้อไรโซเบียมในถั่วลิสงในพื้นที่ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธ์เพ็ญศิริ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ไพโรจน์ ศิลมั่น ผู้ช่วยคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ได้เข้าเฝ้ารับเสด็จพร้อมกับถวายการรายงานด้านพันธุ์พืช ต่างๆ

ร่วมแสดงความคิดเห็น