ชมรมไฟฟ้าวังเจ็ดลิน จัดงาน “ไฟฟ้าวังเจ็ดลินคืนถิ่น 59”

ชมรมไฟฟ้าวังเจ็ดลิน ร่วมกับ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดงาน “ไฟฟ้าวังเจ็ดลิน คืนถิ่น 59” ในวันเสาร์ที่ 8 เมษายน 2560 เวลา 13.00 น. ณ แผนกวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และ เวลา 17.00 น. ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์

นายจำรัส วณีสอน ประธานจัดงานไฟฟ้าวังเจ็ดลินคืนถิ่น 59 พร้อมด้วย นายสุรพงษ์ ชุ่มประดิษฐ์ และ รศ.โกศล โอฬารไพโรจน์ รองประธานกรรมการ ได้ร่วมกันแถลงข่าวการจัดงาน ว่า ชมรมไฟฟ้าวังเจ็ดลิน ได้จัดกิจกรรม ไฟฟ้าวังเจ็ดลินคืนถิ่น 59 มุ่งหวังเพื่อให้นักศึกษาปัจจุบันและศิษย์เก่าได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่ดีงาม รวมถึงการได้แสดงออกถึงความกตัญญูรู้คุณต่อครู อาจารย์ผู้ประสิทธิประสาทถ่อยทอดวิชาความรู้ คุณธรรมจริยธรรม และวัฒนธรรมในการดำรงชีวิต รวมทั้งการปลูกฝังให้นักศึกษาได้ปฏิบัติตนเองให้มีคุณธรรมจริยธรรมและค่านิยมอันพึงประสงค์ และเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างศิษย์เก่าเพื่อถ่ายทอดประสบการณ์อันเป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาปัจจุบัน

โดยการจัดงาน ณ.แผนกไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ถิ่นกำเนิดไฟฟ้าวังเจ็ดลิน เป็นการรวมตัวของศิษย์เก่าตั้งแต่รุ่นแรก พ.ศ. 2500 จนถึงรุ่นปัจจุบัน กว่า 60รุ่น ทั้งในระดับ ปวช.,ปวส. ปริญญาตรีหลักสูตร ค.อ.บ. จนถึงหลักสูตร วศ.บ.

กิจกรรมเริ่ม เวลา 13.00 น. ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันพร้อมกันที่หน้าแผนกวิชาช่างไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อแสดงมุทิตาจิตรำลึกถึงพระคุณอาจารย์ ร่วมสระเกล้าดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง น้อมรับโอวาทคำอวยพรจากอาจารย์ ,มอบทุนการศึกษาให้กับศิษย์ปัจจุบันที่มีความสามารถจำนวน 20 ทุนๆละ3,000 บาท เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้เป็นบุคลากรที่ดีแก่สังคม เป็นแบบอย่างที่ดีให้กับศิษย์รุ่นต่อไปในอนาคต จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการตัวแทนของแต่ละรุ่นเพื่อจัดตั้งชมรมไฟฟ้าวังเจ็ดลิน เพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของแผนกวิชาให้เติบโตเป็นกำลังของประเทศต่อไป

เวลา 17.00 น. ศิษย์เก่ารวมตัวกัน ณ อุทยานหลังราชพฤกษ์ ภายในประกอบด้วย กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดประสบการณ์อาจารย์ ศิษย์เก่าจากรุ่นสู่รุ่น ร่วมรำลึกบรรยากาศการเรียนการสอนจากอดีต รับฟังบอกเล่าเรื่องราวการเปลี่ยนผ่าน จากจุดเริ่มต้น วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ สู่ วิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาลัยเทคนิคภาคพายัพ

จนกระทั้ง พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศร รามาธิบดีจักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราชบรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานนามสถาบันใหม่ว่า “สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล” เป็น สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล วิทยาเขตภาคพายัพ แล้วยกฐานะขึ้นเป็น “มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาในปัจจุบัน และร่วมเสนอแนวคิดการจัดการเรียนการสอนในอนาคต เพื่อเป็นสถาบันในการผลิตบุคลากรทางไฟฟ้าให้กับประเทศต่อไป

ในงานจะมีศิษย์เก่า มาร่วมงานประมาณ 500 คน สนใจซื้อบัตรเข้าร่วมงานได้ที่ตัวแทนรุ่น หรือที่ อาจารย์สามารถ ยะเชียงคำ 087-5752892 อาจารย์มนตรี เงาเดช 094-9691818

ร่วมแสดงความคิดเห็น