อกม.เฝ้าระวัง สร้างเกษตรกร ชุมชนปลอดการเผา

อกม.ระดมพลทางการเกษตร อาสามาเฝ้าระวัง สร้างเกษตรกร ชุมชนปลอดการเผา เพื่อให้ลดมลภาวะเป็นพิษ ช่วยเหลือสังคมอีกแรงว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ปัญญาสิทธิ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ กล่าวว่ากรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมการหยุดการเผาในพื้นที่การเกษตรและได้ให้ความสำคัญกับอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.) เพื่อสร้างเครือข่ายปลอดการเผา ดังนั้นเพื่อส่งเสริมการทำงานและกำหนดทิศทางสนับสนุนการขับเคลื่อนงานอาสาสมัครเกษตรกร(อกม.)ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันและให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นรูปธรรม ทางสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จ.เชียงใหม่ จึงได้จัดงานมหกรรมอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน “อกม.เฝ้าระวังสร้างเกษตรกร ชุมชนปลอดการเผา” ระหว่างวันที่ 7-8 มีนาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน จาก 10 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แม่ฮ่องสอน ลำพูน ลำปาง พะเยา แร่ น่าน อุตรดิตถ์และจังหวัดตาก พร้อมกับเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบเข้าร่วม จำนวน 330 คน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อส่งเสริมบทบาทหน้าที่ ยกระดับความสามารถของอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)
2. เพื่อประชาสัมพันธ์งานอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
3. เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน (อกม.)
4. เพื่อสร้างเครือข่ายเกษตรกรปลอดการเผา โดยมีอาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อกม.)เป็นต้นแบบของชุมชนกิจกรรมภายในงานได้จัดกิจกรรมปฏิญาณตนเพื่อสร้างจิตสำนึกไม่เผา การแสดงนิทรรศการ การถ่ายทอดความรู้ เวทีการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการสร้างเครือข่าย ในโครงการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควัน ความคาดหวังปัจจุบันพื้นที่ทางภาคเหนือตอนบนได้ประสบภัยปัญหาหมอกควัน ทำให้เกิดมลพิษทางอากาศส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน

และเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก กรมส่งเสริมการเกษตรได้ดำเนินการส่งเสริมการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตร โดยมีเป้าหมายในการส่งเสริมความรู้ ความเข้าใจให้เกษตรกรได้ตระหนักถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้น พร้อมทั้งนำเสนอทางเลือกในการใช้เทคโนโลยีการเกษตรทดแทนการเผา ให้แก่อาสาสมัครเกษตรหมู่บ้าน(อมก.) ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญในชุมชน ได้มีบทบาทในการประสานงานเพื่อการถ่ายทอดความรู้และแก้ไขปัญหาของเกษตรกรในพื้นที่ รวมทั้งสร้างต้นแบบในการทำการเกษตรปลอดการเผาและการขยายผลการหยุดเผาในพื้นที่การเกษตรของ 10 จังหวัดภาคเหนือต่อไป“หยุดเผาในพื้นที่การเกษตรแล้วจะได้สิ่งดีๆ 5 อย่างคือ อากาศดี สุขภาพดี ดินดี รายได้ดีและสิ่งแวดล้อมดี” ก็ขอชื่นชมว่าที่ร้อยตรี ดร.สมสวย ที่ได้มองการไกล ที่ระดมพลมาช่วยหยุดการเผาในครั้งนี้อีกแรงหนึ่ง

ร่วมแสดงความคิดเห็น