บูรณาการกำจัดผักตบลำนํ้ากวงทหารนำกำลังร่วม

จังหวัดลำพูนจัดโครงการ “ประชารัฐร่วมใจ กำจัดผักตบชวา ตามนโยบายรัฐบาล” เพื่อลดปัญหา ความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บนํ้า และกีดขวางการไหลระบายของนํ้าตามฤดูนํ้าหลาก เพิ่มความสามารถในการเก็บกักและระบายนํ้าในแม่นํ้ากวง

ที่สะพานท่าขาม ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ร่วมกัน ปฏิบัติการ (Kick off) กำจัดผักตบชวาในแม่นํ้ากวง โดยมี นายวีระชัย ภู่เพียงใจ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ มี นายภิญโญ เพชรสลับศรี โยธาธิการและผังเมืองจังหวัดลำพูน พ.อ.พงค์มิตร ปินปันคง เสนาธิการทหารกองกำลังรักษาความสงบเรียบร้อยจังหวัดลำพูน นำกำลังพลร่วมเก็บผักตบชวา มีเจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองลำพูน เทศบาลตำบลเวียงยอง และหน่วยงานราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมกำจัดผักตบชวาด้วย ซึ่งปัญหาผักตบชวาถือเป็นปัญหาสำคัญของจังหวัด เนื่องจากผักตบชวาที่อยู่ตามแหล่งนํ้าสาธารณะ ได้สร้างปัญหาก่อให้เกิด ความตื่นเขินในแหล่งกักเก็บนํ้า และกีดขวางการไหลระบายของนํ้าตามฤดูนํ้าหลาก สร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในจังหวัดลำพูน

ในส่วนของจังหวัดลำพูน ทุกภาคส่วนจะร่วมกันกำจัดผักตบชวา และวัชพืชในแม่นํ้ากวงโดยแบ่งพื้นที่รับผิดชอบเป็น 3 ส่วน ได้แก่ ช่วงที่ 1 ตั้งแต่อำเภอบ้านธิ ถึง ฝายวังทอง อำเภอเมืองลำพูน ช่วงที่ 2 ตั้งแต่ฝายวังทอง ถึง ฝายบ้านยู้ อำเภอเมืองลำพูน มอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองลำพูนและเทศบาลตำบลเวียงยอง และช่วงที่ 3 ตั้งแต่ฝายบ้านยู้ อำเภอเมืองลำพูน ถึงจุดสิ้นสุดแม่นํ้ากวง (จุดเชื่อมแม่นํ้าปิง) อำเภอป่าซาง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ วันนี้เป็นต้นไป

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทย ได้ให้ทุกจังหวัด บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาผักตบชวาให้เกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรมโดยกำหนดมาตรการดำเนินงานเป็น 2 ระยะ ได้แก่ มาตรการในการปราบปราม (เก็บใหญ่) ให้แล้วเสร็จ ภายในกรอบระยะเวลาเวลาดำเนินการ 6 เดือน (ตุลาคม 2559 – มีนาคม 2560) และมาตรการในการป้องกัน (เก็บเล็ก) เป็นการดำเนินการต่อเนื่องภายหลังจากการดำเนินการในการเก็บใหญ่ในแต่ละพื้นที่แล้วเสร็จ เพื่อป้องกันการเกิดผักตบชวาในแหล่งนํ้าซํ้าอีก

ร่วมแสดงความคิดเห็น