ชาวดอยสะเก็ดปลื้ม เฝ้ารับเสด็จ พระองค์โสมฯ ทรงเป็นประธานในพิธี พุทธาภิเษกวัดสันปูเลย

เสด็จวัดสันปูเลยฯ………..พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว อ.ดอยสะเก็ด ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสีหมุนี และทรงเททองหล่อพระประทานพร โดยพระครูปลัดวรกร เขมปัญโญ ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้าง เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2560

ชาวดอยสะเก็ดปลื้ม เฝ้ารับเสด็จ “พระองค์โสมฯ” ทรงมาประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสีหมุนี และเททองหล่อพระพุทธรูปมหาจักรพรรดิ และทรงไถ่ชีวิตโคประทานแก่เกษตร 1 คู่ ที่วัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วของครูบาน้อย เขมปัญโญ โดยพระธรรมเสนาบดี เป็นประธานสงฆ์ ม.ล.ปรียพรรณ ศรีธวัช ที่ปรึกษารองประธาน สนช.ประธานฝ่ายฆราวาส

เมื่อเวลา 18.09 น. วันที่ 21 มีนาคม 2560 พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ เสด็จไปยังวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ตำบลสันปูเลย อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ ทรงเป็นประธานในพิธีพุทธาภิเษกพระพุทธมหาสีหมุนีหรือพระสิงห์หลวง โดยพระครูปลัดวรกร เขมะปัญโญ หรือครูบาน้อย เจ้าอาวาส ร่วมกับพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตศรัทธาจัดสร้างขึ้น ในพิธีนี้ฝ่ายสงฆ์มีพระธรรมเสนาบดี รองเจ้าคณะภาค 7 เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร เป็นประธาน ฝ่ายฆราวาสมี หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ที่ปรึกษารองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง และกงสุลใหญ่กิตติมศักดิ์สาธารณรัฐเปรู ประจำจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธาน และส่วนราชการมีนายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ รวมทั้งผู้บังคับบัญชาฝ่ายทหาร ตำรวจ ข้าราชการพลเรือน และพสกนิกรชาวดอยสะเก็ดเข้าร่วมพิธีจำนวนมาก

หม่อมหลวงปรียพรรณ ศรีธวัช ประธานคณะกรรมการจัดงานทูลถวายรายงานถึงความเป็นมาของวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว เดิมชื่อวัดสะหลีเวียงแก้ว เริ่มก่อสร้างเมื่อปี 2344 และได้รับพระราชทานวิสุงคามสีมาในปีเดียวกัน สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ภายในวัดฯ มีเสนาสนะที่สำคัญ อาทิ อุโบสถไม้สักทองทรงล้านนาประยุกต์ ปัจจุบันมีพระครูปลัดวรกร เขมปัญโญ เป็นเจ้าอาวาส มีภิกษุและสามเณร รวม 58 รูป คณะกรรมการจึงได้จัดประกอบพิธีพุทธาภิเษกพระสิงห์หลวงโดยเป็นพระผง จำนวน 3,999 องค์ และพระหินหยกขาวแม่น้ำโขง ขนาดหน้าตักกว้าง 5 นิ้ว จำนวน 99 องค์ ให้ผู้มีจิตศรัทธาได้เช่าบูชา เพื่อนำรายได้สนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิพระครูบาน้อย เขมะปัญโญ ในการสมทบทุนการศึกษาและเป็นค่าภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ที่จำพรรษา และศึกษาพระธรรมวินัยที่สำนักศาสนศึกษาวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยใหญ่ในพื้นที่อำเภอดอยสะเก็ด โดยนอกจากจะจัดการเรียนการสอนให้สามารถอ่านออกเขียนได้แล้วยังได้ให้การศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกนักธรรมบาลีด้วย

พร้อมกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ ทรงเททองหล่อพระพุทธมหาจักรพรรดิ พระพุทธรูปปางยืนประทานพร ขนาดสูง 180 เซนติเมตร เพื่อนำไปประดิษฐานภายในศาลาปฏิบัติธรรมกรรมฐานของวัด ซึ่งปัจจุบันวัดแห่งนี้เป็นวัดที่ส่งเสริมหลักในการสอนปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน โอกาสนี้ ทรงปล่อยโคพันธุ์พื้นเมืองเพศเมียอายุ 1 ปี จำนวน 1 คู่สำหรับประทานให้แก่นายศรี คนสนิท และนายบุญรัตน คิ้วดวงตา เกษตรกรหมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 15 ตำบลสันปูเลย ซึ่งทางคณะกรรมการวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้วได้คัดเลือกจากเกษตรกรที่มีความใส่ใจดูแลสำหรับนำไปเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ ต่อจากนั้นพระองค์ได้ประทานของที่ระลึกแก่ผู้บริจาคทรัพย์เพื่อถวายเป็นพระกุศลทำนุบำรุงวัดสันปูเลยสะหลีเวียงแก้ว และก่อนเสด็จกลับ ทรงเยี่ยมราษฎรที่ไปเฝ้ารับเสด็จ พร้อมทั้งประทานเครื่องนุ่งห่ม และสิ่งของแก่ราษฎรด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น