นพค.32 ช่วยเหลือประชาชนกู้ภัยแล้ง มอบโรงกรองน้ำสะอาดให้นักเรียน


วันที่ 22 มี.ค. 2560 เวลา 10.00 น. กองบัญชาการกองทัพไทย มีนโยบายให้ทุกหน่วย พัฒนาเข้าให้การช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่เดือดร้อน เรื่อง ภัยแล้งตามนโยบายหลักของรัฐบาล คสช. โดย พันเอก อภิรัชฏ์ รามนัฏ ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 32 สำนักงานพัฒนาภาค3 กองบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพไทย ได้มาเป็นประธานร่วมมอบโครงการจัดน้ำสะอาดให้กับชุมชน และโรงเรียนบ้านหนองปิด ม.2 ต.สันทราย อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ และงานสร้างทำนบกั้นน้ำ ,งานขุดลอกอ่างเก็บน้ำ งานขุดลอกหน้าฝาย ในพื้นที่ ต.สันทราย และ ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จำนวน 12 โครงการ หรือ 12 หมู่บ้าน เพื่อให้สามารถเก็บน้ำได้มากขึ้น พอใช้ในหน้าแล้ง และได้ทำการปล่อยขบวนรถน้ำสะอาด เพื่อช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ ต.สันทราย, ต.บ้านโป่ง อ.พร้าว จ.เชียงใหม่ ที่เกิดภัยแล้งประสบกับปัญหาขาดแคลนน้ำสะอาด ได้ปล่อยขบวนรถน้ำ จำนวน 3 คัน ซึ่งสามารถจ่ายน้ำให้กับประชาชนได้เที่ยวละ 15,000 ลิตร และใน 24 ชม. สามารถที่จะนำน้ำสะอาดให้กับชุมชนได้ ประมาณ100,000 ลิตร เพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในช่วงหน้าแล้งนี้ และยังได้มีการขุดลอกคลอง และอ่างเก็บน้ำในพื้นที่ เพื่อรองรับน้ำในหน้าแล้งให้มีใช้ในการเกษตร และอุปโภค-บริโภคแก้ปัญหา และได้จัดทำโครงการปล่อยปลา ระยะ 5 ปี 42 ล้านตัว ในพื้นที่แหล่งน้ำธรรมชาติและอ่างเลี้ยงเพื่อการเกษตรชุมชน เพื่อให้ประชาชนเยาวชนได้มีอาหารประเภทโปรตีนไว้บริโภคในชุมชนของตนเอง

ร่วมแสดงความคิดเห็น