“ปวิณ” กำชับ อปพร. เมืองนะ ร่วมเป็นกำลังหลักช่วยดับไฟ

ผวจ.เชียงใหม่ ลงพื้นที่มอบนโยบาย อปพร. ให้เป็นกำลังหลักของภาครัฐ ร่วมกับชุดปฏิบัติการดับไฟป่า ทหาร และผู้นำท้องถิ่นลาดตระเวนเข้มข้น ในช่วงประกาศเฝ้าระวัง 60 วันห้ามเผา

วันนี้ (22 มี.ค. 60) ที่เทศบาล ต.เมืองนะ อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผวจ.เชียงใหม่ เปิดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) จ.เชียงใหม่ ประจำปี 2560 เพื่อยกย่อง และประกาศเกียรติคุณ อปพร. ที่เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงาน เพื่อสังคมและประเทศชาติมาอย่างต่อเนื่อง รวมถึง มอบนโยบายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าของ จ.เชียงใหม่ โดย จ.เชียงใหม่มีคำสั่งใช้ อปพร. เป็นกำลังหลักของภาครัฐ ร่วมชุดปฏิบัติการดับไฟป่า และประชาชนในพื้นที่ ในการลาดตระเวน และดับไฟป่าอย่างเข้มข้น ในช่วงที่ จ.เชียงใหม่ประกาศเฝ้าระวัง 60 ห้ามเผา เราทำได้ เพื่อเชียงใหม่ไร้หมอกควัน พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบสาธารณภัย ภัยแล้ง และภัยอื่นๆ

โอกาสนี้ ได้มีพิธีกล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นพลังของชาติ พร้อมแสดงเจตจำนง ที่จะเป็นพลังที่ดีของแผ่นดิน โดย ผวจ.เชียงใหม่ ได้นำอ่านสารของผู้บัญชาการ ศูนย์ อปพร.กลาง ความตอนหนึ่งว่า เนื่องจากสภาพปัจจุบัน สภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป ทำให้สถานการณ์สาธารณภัย หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในประเทศไทย มีแนวโน้มการเกิดและความรุนแรงเพิ่มมากขึ้น สร้างความสูญเสียแก่ชีวิต และทรัพย์สินของประชาชน เป็นจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ หรือภัยพิบัติที่เกิดขึ้นเอง จากการกระทำของมนุษย์ ซึ่งทุกคนในสังคม และทุกภาคส่วนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วม ในการป้องกันและแก้ไขปัญหา ประกอบกับพระราชบัญญัติป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน พ.ศ.2522 มาตรา 26 ให้จัดตั้งอาสาสมัครขึ้น ทุกอำเภอทั่วราชอาณาจักร เพื่อช่วยเหลือในการป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนให้เป็นไปตามหลักสูตรที่กำหนด

จากภารกิจดังกล่าว และศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายภัยพลเรือนกลาง กำหนดให้ วันที่ 22 มี.ค. ของทุกปี เป็นวัน อปพร. เพื่อเชิดชูความสำคัญของ อปพร. ให้ปรากฏแก่ประชาชนโดยทั่วไป อันจะเป็นเครื่องเตือนใจให้ผู้บริหาร จนท.ผู้เกี่ยวข้อง และ อปพร. รวมทั้งประชาชนได้สำนึกถึงความเสียสละ ความสมานฉันท์ ความรัก ความผูกพัน ความสามัคคี และความรับผิดชอบต่อสังคม

จากนั้น ผวจ.เชียงใหม่ ได้นำกำลัง อปพร. หัวหน้าส่วนราชการ ผู้นำชุมชน และชาวบ้านไปสร้างฝ่ายชะลอน้ำ ที่ลำน้ำแม่นะ เพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับพื้นที่ป่า และกักเก็บน้ำไว้ใช้ในช่วงฤดูแล้ง ก่อนเดินทางไปตรวจติดตามการแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่อย่างใกล้ชิด พร้อมกำชับให้ทุกพื้นที่ปรับยุทธวิธี เพิ่มความเข้มข้นในการเฝ้าระวังทุกวิถีทางต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น