สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เดินสวนสนามในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฯ

จังหวัดลำพูน จัดงานวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 เพื่อเชิดชูอาสาสมัครจิตอาสาภาคประชาชนที่เสียสละปฏิบัติงานเพื่อสังคม โดยมี สมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ในจังหวัดลำพูน ร่วม เดินสวนสนาม เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2560 สมาชิก อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) จำนวน 500 คน ในจังหวัดลำพูน ร่วม พิธีเดินสวนสนาม เนื่องในวัน อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนประจำปี 2560 ซึ่งจัดที่ สนามกีฬาหน้าเทศบาลตำบลทาปลาดุก โดย สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำพูน ร่วมกับ เทศบาลตำบลทาปลาดุก หน่วยงานราชการ และ ภาคเอกชน จัดขึ้น มีว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเดินสวนสนามและตรวจแถวสมาชิก มีหัวหน้าส่วนราชการอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน จากศูนย์ อปพร.เทศบาล / องค์การบริหารส่วนตำบล ใน 8 อำเภอ ของจังหวัดลำพูน เข้าร่วมเดินขบวนธงไตรรงค์, กล่าวคำปฏิญาณตน และกล่าวคำแสดงความอาลัย แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

โอกาสนี้ ว่าที่ร้อยตรีณรงค์ โรจนโสทร ปลัดจังหวัดลำพูน ได้กล่าวให้โอวาท พร้อมให้กำลังใจ แก่สมาชิก อปพร. ที่ได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทแรงกาย แรงใจ เพื่อบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้น โดยได้เป็นกำลังสำคัญในการสนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดขึ้นในทุกพื้นที่อย่างน่ายกย่อง โดยอาสาเข้ามาช่วยเหลือหน่วยงานราชการ ด้วยความมุ่งมั่น อดทนและเสียสละ เพื่อคลี่คลาย ความทุกข์ร้อน ให้แก่ประชาชน และปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือทางราชการในด้านอื่นๆ เช่น การรักษาความสงบเรียบร้อยในสถานที่ราชการการอำนวยความสะดวกด้านการจราจร การร่วมรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ เทศกาลสงกรานต์ ตลอดจนการจัดงานและเทศกาลอื่นๆ รวมทั้งการช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติเหตุต่างๆ ในแต่ละพื้นที่

ทั้งนี้พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ผู้บัญชาการศูนย์อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนกลาง ได้ส่งสาร เนื่องในวันอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ประจำปี 2560 ในวันที่ 22 มีนาคม 2560 ใจความว่า กระทรวงมหาดไทยมีความมุ่งมั่นที่จะเสริมศักยภาพ เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี สิทธิและสวัสดิการให้กับอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เพื่อตอบแทนคุณงามความดี ความเสียสละและอุทิศตน ของเหล่าอาสาสมัคร ให้ยึดมั่นในอุดมการณ์ เมตตา กล้าหาญ และผูกพัน สามัคคี ร่วมสร้างความดีให้กับแผ่นดิน เป็นพลังที่มีความสำคัญต่อประเทศชาติอย่างมาก

 

ร่วมแสดงความคิดเห็น