ประชุมคณะกรรมการ แจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

พระเทพโกศล ประธานสภาวิทยาเขต มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการ เรื่องแจ้งรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพุทธศาสตรบัณฑิต รุ่นที่ 62 จำนวนนิสิตของวิทยาเขตเชียงใหม่ วิทยาลัยสงฆ์ลำพูน และเรื่องอื่นๆ ณ ห้องประชุมศรีปริยัตยานุรักษ์วิทยามหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น