มทร.ล้านา เชียงใหม่ จัดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา เปิดสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ประจำเดือนมีนาคม 2560

เมื่อวันที่ผ่านมา ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลวิทยาเขตล้านนา จังหวัดเชียงใหม่ นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ เข้าร่วมการสนทนาสภากาแฟของจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 3/2560 หรือสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน โดยรองศาสตราจาย์ ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีให้การต้อนรับพร้อมกับคณาจารย์และเจ้าหน้า ซึ่งภายในงานผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบนโยบายแก่ผู้มาร่วมงาน ได้แก่ ด้านการรวมพลังประชารัฐร่วมมือแก้ไขหมอกควันไฟป่าของจังหวัดเชียงใหม่ สถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ น้ำดิบในระบบชลประทาน น้ำกินน้ำใช้เพื่อการบริโภคอุปโภคและน้ำเพื่อการเกษตร การรณรงค์ประหยัดการใช้น้ำ การรณรงค์ความปลอดภัยลดอุบัติเหตุจากการจราจรทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ในด้านลดจำนวนครั้ง ลดการบาดเจ็บ และลดคนเสียชีวิต และการดำเนินงานเมืองเก่าเพื่อเป็นมรดกโลก

นอกจากนี้ภายในงานมีการจัดซุ้มอาหารแบบล้านนา และบูธให้ความรู้เกี่ยวกับประวัติเวียงเจ็ดลินหรือเมืองเชษฐปุรี และมีบริการวาดรูปเหมือนให้กับแขกที่มาร่วมงาน

สำหรับเวียงเจ็ดลินหรือเมืองเชษฐปุรี มีพญาสระเกศเป็นผู้ปกครององค์แรกและมีพญาปกครองสืบต่อกันมาเป็นเวลานาน มีอายุประมาณ 1,600 ปี โดยมีฤๅษีวาสุเทพเป็นผู้สร้างขึ้น เวียงเจ็ดลินเป็นเวียงโบราณคดีพบเครื่องมือหินแสดงถึงการตั้งถิ่นฐานของชุมชนสมัยก่อนประวัติศาสตร์ จนถึงชนพื้นเมืองที่เรียกว่า ลัวะ (ละว้า หรือ มิลาขุ) บางประวัติศาสตร์จึงเรียกเวียงนี้ว่า เวียงลัวะ ซึ่งมีหลักฐานที่ชัดเจนในสมัยขุนหลวงวิลังคะ (มิลักขะ) ปกครองเวียงเจ็ดลินตรงกับสมัยพระนางจามเทวีปกครองหริกุญไชย (พ.ศ.1202) โดยอายุเวียงเจ็ดลินประมาณจากยุคสมัยขุนหลวงวิลังคะ ถึงปัจจุบัน ประมาณ 1,200 – 1,300 ปี และนับตั้งแต่พญาสระเกศผู้ปกครองเชษฐปุรีองค์แรก น่าจะมีอายุราว 1,600 – 1,700 ปี ถือว่าเป็นเวียงเก่าแก่ในกลุ่มนครรัฐที่ราบลุ่มแม่น้ำปิงอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น