คณะวิจิตรศิลป์ มช.จัดแสดงนิทรรศการ “ประกอบไม้ ประกอบใจ”

สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดนิทรรศการ “ประกอบไม้ ประกอบใจ” ผลงานของคณาจารย์และนักศึกษา จัดแสดงระหว่างวันที่ 8-30 มีนาคม 2560 โดยมี รศ.สุนทร สุวรรณเหม หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิด เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รศ.สุนทร สุวรรณเหม หัวหน้าภาควิชาทัศนศิลป์ คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า ในเมื่อเราเด็กปั้นสร้างศิลป์จินตนาการ เราจะสร้างภาพศิลป์ให้โต ให้โต ให้ใหญ่ได้อย่างไร ในเมื่อวันนี้พรุ่งนี้ท้องหิวใจเรายังสั่นผวา โหยหาถึงความสุขคะนึงถึงผลมิติแห่งรักแต่เราไม่รู้จักรูปร่างว่าเป็นฉันท์ใด ได้แต่พยายามคิดฝันจินตนาการถึงสิ่งเหล่านั้น นานวันๆเราคงจะได้เห็นสิ่งเหล่านั้นนานวันๆ เราคงได้รับความสั่นไหว นานวันๆ เราคงจากไกลก่อนนิรันดร์ ดังนั้นเราจึงสร้างฝันวาดหวังให้เป็นงานศิลป์ ขีดเขียนแต่งเติมภาพร่างได้ดังใจหวัง เขียนเป็นอัตลักษณ์ใหม่ เติมเต็มให้ใหญ่จนสุดขอบป้า แล้วเห็นเป็นทางลานโล่งทุ่งกว้างไกลสุดปลายฟ้าไกล ฟ้าใสแดดสวยสุดตาเห็นรูปร่างและหน้าตา เติมคุณค่าให้ชีวิตเด็กปั้น สร้างศิลป์จินตนาการ หล่อเลี้ยงชีวิตในวิถีจินตนาการได้อย่างสุขใจ เราเพียงหลงตัวเองไปบ้างชั่วครั้งชั่วคราว ราวต้องเวทมนต์ตรึงใจสระกดไว้ในนิมิตภวังค์ตื่นของห่วงเวลาแต่ใอาจจะเปลี่ยนแปลงจิตใจเราได้เพราะความมุ่งมั่นทุ่มเทไปแล้วด้วยจิตวิญญาณ”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธัชชัย หงษ์แพง ประธานบริหารหลักสูตรศิลปบัณฑิต สาขาวิชาประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า สาขาวิชาประติมากรรม จัดการเรียนการสอนและพัฒนาในการผลิตบัณฑิตมาอย่างต่อเนื่องมีการปรับเปลี่ยนวิธีการเรียนเพื่อให้นักศึกษานั้นมีความใส่ใจและตั้งใจในการสร้างสรรค์ผลงานในความคิดและจินตนาการผ่านเทคนิควิธีการของมุมมองตัวเอง การสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมโดยอาศัยเทคนิควิธีการที่มีความชำนาญนั้น ก็จะสามารถทำให้ผลงานมีความน่าสนใจก่อให้เกิดเป็นความน่าทึ่ง ความสวยงาม ความละเอียดอ่อน และนำไปสู่ชัดเจนในการทำงานศิลปะ การนำเทคนิคประกอบไม้มาสร้างสรรค์ผลงานเป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่สาขาประติมากรรมได้ให้นักศึกษานั้นใช้เป็นเทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน

ซึ่งเทคนิคการประกอบไม้ การแกะสลักไม้ก็เป็นส่วนหนึ่งของเทคนิคในงานหัตถกรรมทางท้องถิ่นของภาคเหนือ ซึ่งมีการสืบทอดต่อกันมาจากอดีตจนถึงปัะจจุบัน สะท้อนให้เห็นถึงความเจริญรุ่งเรืองในการใช้เทคนิคดังกล่าวอย่างหลากหลายแนะน่าสนใจ ในการแสดง ผลงานนิทรรศการประกอบไม้ ประกอบใจ ของสาขาประติมากรรมในครั้งนี้ ก็เช่นเดียวกัน สาขาประติมากรรมได้ให้นักศึกษาใช้เทคนิคการประกอบไม้นำมาสร้างสรรค์ผลงานในมุมมองของแนวคิดและความถนัดของตัวเอง จึงนำมาซึ่งในการแสดงผลงานนิทรรศการในครั้งนี้ แสดงให้เห็นถึงความหลากหลายในทัศนะส่วนตนของคณาจารย์และนักศึกษาครั้งนี้ ดังนั้น การแสดงผลงานประกอบไม้ประกอบใจ จึงเป็นผลการสะท้อนให้เห็นการทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องและสอดคล้องกับการเรียนการสอนในสาขาประติมากรรม ตามวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ได้กำหนดไว้ นิทรรศการ จัดแสดงระหว่างวันที่ 8-30 มีนาคม 2560 ณ หอศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น